Obrázok pre homílie

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Drahí bratia a sestry,

už tradične na začiatku letných prázdnin oslavujeme sviatok solúnskych bratov. Bratov, ktorí nás ako národ i ako cirkev formovali a významnou mierou ovplyvnili. Dnes si teda chceme pripomenúť ich dielo a odkaz.

Zrejme mi dáte za pravdu keď poviem, že by to bolo asi málo, ak by sme dnes ostali len v rovine histórie a niekoľkými suchými historickými faktami by sme si pripomenuli, čo významné títo mužovia pre nás v našich dejinách spravili. Preto chcem dnes aspoň sčasti aktualizovať odkaz bratov Cyrila a Metoda pre nás.

Je nespochybniteľným faktom, že dnes vo svete zohráva dôležitú rolu fenomén tzv. globalizácie. Svet sa nám už nezdá taký veľký ako predtým. Veľkou mierou k tomu prispievajú najmä moderné komunikačné technológie. V tomto smere globalizácia nie je zlá. Sám dosť intenzívne využívam súčasné prostriedky komunikácie. Problém globalizácie je v niečom inom. V strate identity, v strate vlastnej tváre. V zabudnutí na to, kto vlastne sme, odkiaľ sme vzišli, čo nás definuje, akú máme históriu a podobne. Pozrime sa len na náš európsky sektor, v ktorom žijeme! Dnes je moderné skôr hovoriť o tom, že sme Európania a nie Slováci, Nemci, Francúzi a ďalší. Akoby sme boli niekým úmyselne vedení k tomu, aby sme zabudli na to, kto sme.

Solúnski bratia už v 9. storočí poukázali na to, že Slovania nie sú len bezvýznamnou časťou ďalších národov, ktorými sú obklopení, ale jedinečnou súčasťou, ktorá má svoje špecifiká, svoju históriu, svoj pôvod, právo, kultúru, zvyky, jazyk… Toto je pre nás osobne jeden z dôležitých odkazov diela a pôsobenia Svätých bratov Cyrila a Metoda. Obaja pozdvihli slovanskú kultúru, slovanský jazyk. A vďaka nim bola staroslovienčina povýšená medzi dovtedajšie tri cirkvou povolené liturgické jazyky.

Ak by som mal aktualizovať odkaz solúnskych bratov, bola by to asi táto výzva „Zachovajme si vlastnú tvár!“

Zachovajme si vlastnú tvár ako Slováci v Európskej únii! Zachovajme si vlastnú tvár ako Slováci roztratení po rôznych kútoch tohto sveta! Pre niekoho by sa táto výzva mohla zdať smiešna, ale pre nás Slovákov je vysoko aktuálna. My sme totiž ako národ veľmi prispôsobiví. Určite to nie je na škodu vedieť sa rýchlo prispôsobiť. Človeku to napokon pomáha prežiť.

No prispôsobivosť nie je dobrá, pokiaľ ide na úkor straty identity, potláčania vlastnej kultúry, zvykov, či náboženstva. Nehanbime sa za to, že sme Slováci! Odkaz Cyrila a Metoda našich predkov celé stáročia držal takpovediac „nad vodou“. Tento odkaz držal nad vodou celú generáciu štúrovcov, Hviezdoslava, či Štefánika. Tí všetci túžili po samostatnosti, národnej slobode, po školách vo vlastnom jazyku… My to všetko dnes máme, preto nenechajme si to nikým vziať!

Zachovajme si vlastnú tvár ako Slovania vo svete! V tejto chvíli určite nechcem obhajovať časy minulé, nazývané aj ako totalitné. No až prehnaná orientácia na západ a kultúru západu, ktorá nastala po ideologických prevratoch ktoré prebiehali v jednotlivých krajinách tzv. východného bloku, sa po vyše 20 rokoch nezdá ako celkom najšťastnejšia. Myslenie a mentalita germánskych, či latinských národov sú predsa len iné ako tie naše. Rovnako iná je ich história, tradície, zvyky. Prečo to vlastne my všetko od nich preberáme do našej kultúry a zvykov? To nemáme dosť našich vlastných tradícií a zvykov?

Je fakt, že vízia akéhosi slovanského životného priestoru bola živá najmä v 19. storočí, keď naše národy, slovenský, či český boli kultúrne, národne i jazykovo utláčané.

Škoda, že sme sa z týchto našich dejín vôbec nepoučili! V snahe „pchať sa do pozornosti“ iným na všetko radšej poslušne pritakávame. Toto určite nemá byť výzva k neznášanlivosti medzi národmi. Snažím sa len poukázať na to, ako ľahko my dnes vieme zapredať to, za čo naši predkovia toľko bojovali, toľko si vytrpeli, toľko obetovali. Nebuďme preto ľahkovážni k vlastnému dedičstvu, kultúre, jazyku, zvykom, či tradíciám! Nebuďme ľahostajní ani voči ostatným slovanským národom vo svete! Nebuďme ľahostajní ani voči Slovákom v zahraničí.

Posledný odkaz solúnskych bratov by som chcel uviesť týmito slovami – Zachovajme si vlastnú tvár i ako kresťania v pluralite náboženstiev!

Dnes takáto výzva môže kadekoho dráždiť. Kresťanstvo totiž mnohí vnímajú ako prežitok. Predsa však, či chceme alebo nie, bolo to práve kresťanstvo, ktoré Slovanov pozdvihlo kultúrne, morálne i spoločensky. Keď na naše územie prišli Cyril a Metod, nebola to tu žiadna sláva. Vzdelanie obyvateľstva nebolo takmer žiadne. Reči franských misionárov naši predkovia nerozumeli. Prekvitalo tu pohanstvo a uctievanie prírodných božstiev.

Po mnohoročnom pôsobení solúnskych bratov to bolo už o niečom inom. Myslenie ľudí sa začalo meniť. Ľudia začali ctiť skutočného živého Boha. Tým, že sv.Cyril a Metod pre Slovanov vytvorili písmo, rapídne narástla gramotnosť medzi obyvateľstvom. Tým, že sa starosloviensky jazyk stal jedným z povolených liturgických jazykov, nevídane stúpol aj spoločenský vplyv Slovanov. Tým, že Slovania smeli mať vlastné biskupstvo so svojím biskupom, stúpol aj politický vplyv Slovanov, nakoľko cirkev a politika v tej dobe boli ako sestry. Jedno ovplyvňuje druhé. To samozrejme začalo vadiť najmä Frankom, ktorí si uvedomili, že takýmto spôsobom stratia na našom území vplyv. Veľmi sa snažili, aby dielo solúnskych bratov spochybnili, očiernili a skomplikovali. Čo sa im aj napokon podarilo.

A tak zlaté obdobie našich dejín netrvalo dlho. Kvôli nejednotnosti, kvôli strate vlastnej identity a tváre Slovania prichádzajú postupne o svoju Veľkomoravskú ríšu i ďalšie výdobytky z nej plynúce.

Bratia a sestry, zachovajme si vlastnú tvár! Nestraťme vlastnú identitu! Nezabudnime na to, kým sme! Zachovajme si tiež jednotu a nedajme si ju nikým rozbiť! Iba tak totiž môžeme obstáť! Vážme si, čo dnes máme! Nebuďme ľahostajní ani ľahkovážni voči vlastným dejinám, kultúre, zvykom, tradíciám! Nebuďme ľahostajní ani voči kresťanstvu. V ňom a v zvesti evanjelia totiž naši predkovia poznali skutočnú pravdu o Bohu, o Kristovi, o Božej milosti a spravodlivosti, o potrebe pokánia, o spáse a večnom živote, o sebe i o svete. A preto, povedané slovami Pána Ježiša: Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí! Amen.

Zdieľať na Facebooku