Obrázok k článku

Lk 19, 1-10 – Vážme si každého človeka

Jeden z katolíckych časopisov uviedol na svojich stránkach zaujímavý článok na tému Anonymných Alkoholikov. Zvlášť hlboká a poučná bola výpoveď jedného z mužov, ktorému sa podarilo vyliečiť zo zlozvyku. On sa vyjadril nasledujúcim spôsobom: „Niekedy si želám, aby každý z ľudí sa stal alkoholikom, hoci len na krátky čas a aby mohol potom zvíťaziť nad týmto zlozvykom, tak ako sa to podarilo mne urobiť. Každý by vtedy mohol zakúsiť, čo to znamená byť na samom dne, a potom sa vytrhnúť z tohto dna a prežiť zázračnú duchovnú premenu. Nikto, kto to nezažil, nedokáže pochopiť ako veľmi to človeka mení. Predtým som bol pyšný. Teraz som veľmi pokorný, lebo viem aký som biedny a slabý. Predtým som bol egoista. Teraz sa usilujem milovať iných, lebo viem, ako vyzerá život bez lásky. Predtým som posudzoval ľudí a ťažko mi bolo odpustiť. Teraz sa usiluje pochopiť ich a odpúšťať, lebo viem ako ľahko je padnúť“.

Podobne ako tento anonymný alkoholik stal sa úplne iným človekom vo chvíli duchovného víťazstva nad svojim zlozvykom, tak aj Zachej sa stal iným človekom, vo chvíli, keď mu Kristus odpustil jeho hriechy.

Ako hovorí dnešné Evanjelium, Zachej bol hlavným mýtnikom a veľmi bohatým človekom. Izraeliti, a zvlášť farizeji chápali mýtnikov ako kolaborantov, pričom ich nenávideli za to, že spolupracovali s rímskym okupantom. Pohŕdali nimi a považovali ich za najväčších hriešnikov.

Vlastne na takéhoto hriešneho mýtnika sa obrátil Ježiš so slovami: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Tieto slová vyvolali u Zacheja taký hlboký dojem, že bežal natešený domov, aby všetko náležite pripravil.

Mohol predsa očakávať čosi najhoršie, že Ježiš ho odsúdi, pokarhá, nazve najväčším hriešnikom. Avšak stretlo ho najväčšie vyznamenanie. Kristus bude hosťom v jeho dome.

Prístup Ježiša plný odpustenia a lásky spôsobil, že ten človek sa zmenil v jednom momente. Pri večeri padol k nohám Ježiša a povedal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“.

Na tomto mieste sa treba chvíľu zamyslieť nad tým, čo nás chcel Kristus naučiť, keď takýmto spôsobom zaobchádzal so Zachejom.? Predovšetkým nás chcel náš Spasiteľ naučiť vážiť si druhého človeka. Dokonca vtedy, keď je ktosi najväčším hriešnikom, treba mať k nemu úctu. Je totiž človekom, Božím dieťaťom, lebo vždy sa môže obrátiť, ba dokonca sa stať svätým.

Ježiš nás tiež učí, že nič nevybojujeme a nič dobré neurobíme, ak budeme pohŕdať ľuďmi, odsudzovať ich, ukazovať prstom na nich a nazývať ich hriešnikmi, tak ako to robili farizeji. Premeniť a obrátiť človeka môžeme jedine vtedy, keď mu preukážeme srdce. Keď mu ukážeme, aká je chuť dobra. Môžeme to urobiť mnohými spôsobmi: našim odpustením, dobrosrdečnosťou, pozdvihnutím na duchu, modlitbou…

„Odprosujem neveriacich, nemôžem im predstaviť ideálnu Cirkev“ – tieto slová vyslovil pápež Pavol VI., keď bol ešte biskupom Milána. Napriek tomu, že Kristova Cirkev je Božím Kráľovstvom, je v nej plno paradoxov. Je svätá, ale nachádzajú sa v nej hriešnici. „Nie je z tohto sveta“, ale sú v nej ľudia z tohto sveta. Tam zasa, kde sú ľudia, niet ideálu. Hlavou, dušou i srdcom Cirkvi je Kristus, ale údmi sme my, slabí ľudia.

Pamätajme teda vždy na to, že všetci sme hriešnikmi. Tak mnoho ráz sme doteraz sklamali Krista. Napriek tomu On sa neunavil našimi hriechmi, chybami a našou slabosťou, ale stále nám preukazuje svoje odpustenie a milosrdenstvo. Robí tak preto, lebo nás miluje a prišiel na zem nie preto, aby nami pohŕdal, odsudzoval nás či trestal, ale preto, aby nás spasil. Tak ako hovoria posledné slová z dnešného Evanjelia: „Syn Človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“.

Kristus chce a zachraňuje všetkých bez výnimky, len aby videl dobrú vôľu podporenú činmi. Zachraňuje kresťanov i pohanov, ba dokonca tých, ktorí sa priznávajú k tomu, že sú ateistami, len aby chceli prijať Jeho spásu.

Kristovi, ktorý je prítomný s nami tu v chráme, ďakujme za to, že v Jeho Cirkvi je miesto pre každého z nás, lebo všetci sme hriešnikmi. Prijmime dnes Jeho pozvanie k premene nášho života, tak ako prijal toto pozvanie mýtnik Zachej, Peter, Šavol, ktorý sa stal Pavlom a tisíce, tisíce iných ľudí, ktorí vďaka Božiemu odpusteniu a milosrdenstvu, z hriešnikov sa stali svätými.

Zdieľať na Facebooku