Obrázok k článku

Lk 13, 10-17

V nedávnej minulosti  uviedli v televíznych novinách reportáž o žene, ktorá na námestí v jednom našom meste protestovala niekoľko dní proti rozhodnutiu súdu. Súdila sa o časť majetku, ktorý jej evidentne patrí. Musí však zaplatiť súdne poplatky, ktoré sú odvodené od hodnoty  majetku. Keďže nemá z čoho zaplatiť, nemá ani rozhodnutie súdu, ktoré by jej umožnilo sa k tomuto majetku dostať.

Paradoxné! Zákon je však zákon! A ak za ním nestojí dobré a chápajúce ľudské srdce, stáva sa, že je neľútostnou a nespravodlivou pascou, z ktorej niet úniku.

Nedostatok lásky vidno aj na správaní predstaveného synagógy, ktorý sa hneval, že Ježiš uzdravoval v sobotu, inak povedané nedodržal zákon. Predstavený synagógy pokladal pokoj v sobotu za viac dôležitý než vyslobodenie človeka z choroby. Sústredil sa na úzkostlivé dodržiavanie “litery zákona” a unikol mu Boží pohľad. Tak sa stalo, že v jeho srdci chýbala láska k blížnemu.

Dnešný deň si musíme uvedomiť, že najväčším zákonom nášho náboženstva je láska. Pokiaľ budeme mať milujúce srdcia, náš „výklad“ Božích prikázaní nebude pre nikoho neľútostnou a nespravodlivou pascou, z ktorej niet úniku.

Ježiš často kritizuje predstavených synagógy, a jedna závažná vec, ktorú im vyčítal, bol ich nedostatok lásky.

Ježiš chce aj nás upozorniť, že ak je naše kresťanstvo bez lásky, stráca cenu. I keby vonkajšie skutky, prejavy, úkony, či dodržiavanie tradícií boli na akejkoľvek vysokej úrovni, ak by boli konané bez lásky k Bohu a blížnemu, bola by to všetko bezcenná “vata”. Bolo by to iba divadlo.

I keby sme sa usilovali zachovávať čo aké veľké množstvo náboženských predpisov, bez lásky k druhým ľuďom by taká “zbožnosť” bola márna. Bolo by to obyčajné svätuškárstvo.

Pripomeňme si Pavlove slová z jeho Hymny lásky: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“(1 Kor 13, 1-3)

Týka sa to nás všetkých, každého osobitne, nezáleží na tom, aké máme miesto v spoločnosti. Boha nezaujíma, akú pozíciu zastávame a kde žijeme, ale ako prejavujeme jeho lásku druhým.

Ježišovo varovanie núti aj nás kriticky sa pozrieť na seba, pretože “prejavy” predstaveného synagógy sa môžu nachádzať aj v našom správaní. Saint – Exupéry hovorí: Láska sa začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.

Matka Tereza hovorí: Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať. Bratia a sestry, našou úlohou je milovať, nič viac. Toto je to najpodstatnejšie v našom živote a o toto sa snažme.

Zdieľať na Facebooku