Obrázok k článku

Pätnáste výročie bratislavskej eparchie

Bratislava (27. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si v pondelok 30. januára 2023 pripomína pätnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Počas pätnástich rokov existencie mladej eparchie v diaspóre sa v plnej miere potvrdila opodstatnenosť jej zriadenia a jej potenciál pre ďalší rozvoj, ako to ukázalo aj ostatné sčítanie obyvateľov, podľa ktorého má eparchia takmer 30.000 gréckokatolíkov.

Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie bol do apríla minulého roku prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ.

Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, ďalej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava – Staré Mesto, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.

Najnovšie má eparchia aj pomocného biskupa v osobe vladyku Milana Lacha SJ, ktorého Svätý Otec František dňa 23. januára vymenoval za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Vladyka Milan Lach, SJ, doteraz pôsobil ako sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA).

Eparchia v číslach. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva v r. 2021 prihlásilo na území stredného a západného Slovenska ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29.594 obyvateľov (t.j. v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji). Ide o veľmi potešiteľný nárast oproti minulosti. Pri vzniku eparchie v r. 2008 žilo na jej území okolo 15.000 gréckokatolíkov (v sčítaní v r. 2001 sa tu prihlásilo 14.614 gréckokatolíkov a v roku 2011 to bolo 16.841 gréckokatolíkov). Do pastoračnej služby v eparchii je v súčasnosti zapojených 23 kňazov prevažne mladšieho veku a traja diakoni.

Celkovo na Slovensku sa ku Gréckokatolíckej cirkvi v r. 2021 prihlásilo 218 235 obyvateľov, čo tvorí 4 % populácie.

Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska naďalej trvá, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam, čo sa odzrkadľuje aj na výraznom náraste veriacich.

Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.

Duchovenstvo. V súčasnosti v eparchii pôsobí 23 kňazov a traja diakoni. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulé roky vysvätil pre eparchiu šiestich kňazov. Gréckokatolícky Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.

Rehole. V bratislavskej eparchii pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré prišli zo Sečoviec, pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Vykonávajú rozličné služby: administratíva v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrálu, o bohoslužobné rúcha; podľa potreby vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze detí a kantorovaní.

Rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (služobnice) začali pôsobiť v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín. V septembri r. 2015 otvorili v Trenčíne Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície, ktorá je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii.

Mužské rehole sú v eparchii zastúpené Spoločnosťou Ježišovou (jezuiti byzantského obradu). Okrem toho v eparchii príležitostne vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí pôsobia v pastorácii (napr. redemptoristi, či saleziáni).

V ostatných rokoch (pred pandémiou) sa zaužívala tradícia sláviť Deň zasväteného života spolu s kňazským dňom, a to blízko sviatku Stretnutia Pána (2. februára).

Mládež. Pre deti a mládež z farností eparchie sa každoročne organizuje letný eparchiálny tábor (LET), ktorý vedú kňazi, bohoslovci a animátori, a koná sa vždy na inom mieste. Týždňový tábor je zameraný na aktuálne témy z Posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mládeže alebo na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy. Pozornosť sa venuje aj liturgickej formácii a katechéze s cieľom hlbšie spoznať byzantsko-slovanský obrad. V uplynulom roku eparchia otvorila Eparchiálnu animátorskú školu, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie animátorov.

Pre mládež sa tiež organizuje Zimný eparchiálny tábor (ZET), ktorý sa konal už niekoľkokrát (Trenčín 2015, Habovka 2016, Selec 2017, Chocholná 2018, Skalka 2019, Bojničky).

Odpustové slávnosti. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).

Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne „Deň farnosti“, farský ples alebo karneval pre deti. Tiež sa rozvíja spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to napr. organizovaním spoločných pútí.

Od 1. apríla 2021 sa začala v rámci eparchie vykonávať aj systematická a stabilná pastorácia gréckokatolíkov ukrajinskej národnosti. Vladyka Peter ustanovil pre nich kňaza o Igora M. z Ukrajiny a vymenoval ho za rektora Kostola sv. Rozálie v Bratislave-Lamači, kde sa už od r. 2019 slávili bohoslužby v ukrajinskom jazyku.

Perspektívy a výzvy. Dlhodobou výzvou pre eparchiu je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách, a ak je to možné, zriaďovať nové misijné stanice či farnosti. V ostatnom čase sa začali sláviť gréckokatolíckej bohoslužby v niektorých menších mestách a obciach na západnom Slovensku (Malacky, Pezinok, Bernolákovo).

Projekt v Trenčíne. V niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach eparchia plánuje výstavbu svojich pastoračných centier s miestami kultu. V decembri 2021 bolo dokončené pastoračné centrum v Trenčíne (vladyka Peter Rusnák slávnostne posvätil 18. decembra 2021). Toto centrum je súčasťou nového Chrámu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa začal stavať v r. 2014. Vďaka štedrosti farníkov, dobrodincov a dobročinných organizácií z domova i zo zahraničia sa podarilo minulý rok výstavbu chrámu úspešne dokončiť. Slávnostná posviacka nového chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne sa konala v júli minulého roku a bola pre eparchiu historickou udalosťou.

Koronakríza. Podobne, ako v ostatných partikulárnych cirkvách, aj život eparchie bol v predchádzajúcich rokoch poznačený koronakrízou, ktorá obmedzila riadnu pastoráciu vo farnostiach. V tejto pre Cirkev novej a náročnej situácii sa ukázala vynachádzavosť a kreativita mnohých duchovných pastierov (online prenosy bohoslužieb, individuálna pastorácia, slávenia bohoslužieb pre malé skupiny osôb, osobné stretnutia a vysluhovanie sviatosti zmierenia, či duchovný rozhovor, atď.).

Synodálna cesta. Aktuálnou výzvou v eparchii je zapojenie sa do Synody o synodalite. V minulom roku sa uskutočnili synodálne stretnutia v jednotlivých farnostiach. Synodálna cesta je príležitosťou, aby sa naša partikulárna cirkev ako celok i miestne farské spoločenstvá zamýšľali nad prežívaním svojej viery a vydávaní svedectva o Kristovi vo svojom prostredí. Spoločné kráčanie po synodálnej ceste a pohľad do budúcna zaiste prinesie veľa podnetov pre rozvoj duchovného a pastoračného života a načrtne víziu našej partikulárnej cirkvi do nasledujúcich rokov. Tieto podnety boli sformulované do Eparchiálnej syntézy publikovanej v júli 2022.

Na mnohaja i blahaj ľita!

Stanislav Gábor

Zdieľať na Facebooku