Obrázok k článku

Vianoce – 28.12. 2017 – uvedenie do úrady Martina Pavúka, MSC – Príhovor na konci omše.

Bratia a sestry, provinciál Rakúsko – nemeckej provincie Andreas Steiner, spolubratia, sestry, laici MSC, priatelia.

Keď som sa dozvedel správu o tom, že budem novým predstaveným misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku,  zašiel som za svojím dobrým známym – kňazom a informoval som ho o tejto skutočnosti. On mi veľmi stručne a jasne povedal tieto slová: „budeš musieť čítať Kristov list, ktorý má pre teba…“

Tieto slová, ktoré mi povedal veľmi utkveli v mojej pamäti. Uvedomil som si, že je v nich zhrnutá celá moja služba, ktorú mám pred sebou. To najdôležitejšie, čo budem robiť, nebude dokončenie stavby nového domu, či materiálne zabezpečenie domu pre študentov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, alebo v duchovnom centre na Lukovom Dvore, ale najdôležitejšie je čítať Kristov list.

Ďalšia vec, ktorú som si uvedomil pri týchto slovách je, že tento list nebudem čítať sám. V komunite nie som sám. Tento list budeme čítať všetci spoločne – všetci, s ktorými budem žiť, s ktorými sa budem stretávať. Možno to niekedy nebude ľahké čítanie. Avšak spoločne chcem, aby sme napriek ťažkostiam, ktoré určite prídu, boli otvorení pre pôsobenie Svätého Ducha, a nebáli sa zmien. Byť otvorený Svätému Duchu znamená, vedieť prijať aj to, čo nie je podľa mojej vôle a mojich predstáv. Je ľahké niekomu povedať toto je Božia vôľa, pretože ja to tak chcem. Božia vôľa sa nemusí zhodovať s tou našou. Prial by som si, aby sme boli otvorení Svätému Duchu aj vtedy,  keď sa to nebude zhodovať s našimi predstavami a  požiadavkami.

A na záver by som chcel pokračovať v kontexte slov, ktoré mi povedal tento kňaz  –   všetci sme slobodní. Je na nás, nakoľko budeme chcieť byť otvorený pre Boha – čítaniu jeho listu, nových veci, ktoré má pre nás pripravené. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že byť slobodný znamená byť nielen otvorený pre Boha, ale nechať aj toho druhého byť slobodným a zodpovedným za svoje konanie. Filozof Weber hovorí, že človek musí byť zodpovedný nie len za svoje konanie, ale má aj predpokladať dôsledky svojho konania a činov.

Bratia a sestry, priatelia, provinciál, laici MSC verím, že naše čítanie Kristovho listu bude zaujímavé. Záleží len na nás nakoľko budeme chcieť byť otvorení pôsobeniu Svätého Ducha

 

Liebe Schwestern und Brüder, Hochwürdiger Pater Provinzial der Süddeutsch-Österreichischen Provinz–Andreas Steiner, liebe Mitbrüder und Laien vom Heiligsten Herzen Jesu, liebe Freunde.

Als ich die Nachricht über meine Berufung zum Vorsteher der Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu in der Slowakei erfahren habe, traf ich mich mit einem guten Bekannten –  einem Priester. Ich habe ihn davon benachrichtigt. Er hat mir folgende Worte gesagt: „Du wirst die Botschaft, die Jesus Dir geschrieben hat,  lesen müssen“.

Diese Worte sind mir in Gedächtnis geblieben: Ich bin mir dessen bewusst, dass in diesen Worten mein ganzer Auftrag enthalten ist.

Am wichtigsten wird nicht sein, dass ein neues geistliches Zentrum in Lukov Dvor errichtet wird, nicht die Betreuung des Priesterseminars, wo sich die Studierenden auf die Priesterschaft vorbereiten werden oder mein Wirken in Lukov Dvor selbst, sondern an erster Stelle wird das Lesen der Botschaft Jesu stehen.

Wichtig ist für mich auch, dass ich diese Botschaft nicht allein lesen werde, sondern in der Gemeinschaft. Wir alle, die in dieser Gemeinschaft leben, werden die Botschaft lesen müssen. Vielleicht wird es nicht immer leicht sein. Aber ich wünsche mir, trotz aller Probleme, die sicher auftauchen, dass wir offen für die Wirkung des Heiligen Geistes sind, dass wir keine Angst vor Veränderungen haben. Offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes bedeutet auch, das annehmen können, was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Es ist leicht jemandem zu sagen, dies ist der Wille Gottes, weil ich es möchte. Aber der Wille Gottes muss mit meinem, mit  unserem Willen  nicht übereinstimmen. Ich möchte mir wünschen, dass wir gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes offen bleiben auch dann, wenn unsere Vorstellungen, unsere Anforderungen damit nicht übereinstimmen.

Erlauben Sie mir, den Worten des Priesters zu folgen. Wir sind alle frei. Es hängt nur von uns ab, inwieweit wir für Gott, für seine Botschaft, offen bleiben. An dieser Stelle möchte ich eines hervorheben: Frei sein bedeutet nicht nur für Gott offen sein, sondern auch die anderen frei sein zu lassen, die Verantwortung für unsere Taten müssen wir selber  tragen. Der Philosoph Max Weber sagte: Der Mensch muss für sein Handeln nicht nur Verantwortung tragen, sondern er muss auch die Folgen antizipieren können.

Liebe Schwestern und Brüder, Hochwürdiger Pater Provinzial, liebe Mitbrüder und Laien vom Heiligsten Herzen Jesu, liebe Freunde – ich glaube, dass die Lektüre der Botschaft Jesu interessant sein wird. Es liegt nur an uns, ob wir offen für die Wirkung des Heiligen Geistes sein wollen.

Zdieľať na Facebooku