Obrázok pre homílie

Nanebovstúpenie Pána 2019

Drahí bratia a sestry!

Dnes v celej cirkvi slávime sviatok „Nanebovstúpenie Pána“ a Nový zákon nám odhaľuje, aké dôležité je to, čo sa vtedy na Olivovej hore stalo.

Evanjelista Lukáš na konci svojho evanjelia a na začiatku Skutkov apoštolov, podáva správu o Ježišovom nanebovstúpení. Ukazuje nám, že Božie dielo pokračuje ďalej. Kristus neskončil ani na popravisku ani v hrobe. Vstal z mŕtvych a Jeho učeníci sa s Ním počas 40-tich dní stretávali. Dnes si pripomíname, že sa Kristus vrátil tam, odkiaľ k nám prišiel. Je tam, kde je Jeho miesto. Je v Božej sláve a bola Mu daná všetka moc na nebi i na zemi.

Kristus na tejto zemi počas života urobil všetko, čo bolo treba vykonať pre spásu ľudí. Teraz je potrebné, aby sa o Božej záchrane všetci dozvedeli. Preto Ježiš, predtým než odišiel k Otcovi, posiela učeníkov do sveta s radostnou správou o Božej láske,  Inak povedané – tam, kde On skončil, tam máme my pokračovať.

V tomto svete máme byť všetci svedkami Ježišovej lásky, milosti, pomoci… Nie sme tu preto, aby sme sa izolovali vo svojich kostoloch, či farských alebo rehoľných spoločenstvách. Sme tu, aby sme sa angažovali pre tento svet. Sme tu, aby sme videli biedu tohto sveta i človeka v ňom a nezatvárali si oči, ale boli nápomocní svojou mierou všade tam, kde sa to dá. To je svedectvo, ktoré sa od nás – ako jednotlivcov tak i cirkvi – očakáva po tom, ako sa Ježiš vrátil k svojmu Otcovi. On nám ukázal a dal nám príklad ako žiť, a my nemáme robiť nič iné, len tento Jeho vzor a príklad nasledovať a napodobňovať.

Preto aj slávenie dnešného sviatku Nanebovstúpenia Pána pre nás nemá byť len historickou spomienkou na veci minulé, ale predovšetkým výzvou k aktivite v prítomnosti. Všetci ľudia majú vedieť, že Ježiš Kristus sa z lásky stal človekom. Zomrel a vstal z mŕtvych. Toto svedectvo o Kristovi nech je preto podčiarknuté a zvýraznené našou každodennou službou a láskou k druhému človeku. To je vskutku veľká úloha, ktorá leží pred nami. Aby sme ju dokázali zvládnuť, Boh nám i pre dnešný deň, i pre dnešnú dobu dáva silu svojho Svätého Ducha, ktorého si už o niekoľko dní budeme vyprosovať, ďakovať mu a oslavovať ho. Vzdajme teda slávu povýšenému Kristovi svojím postojom lásky k blížnemu v tomto svete, do ktorého nás Boh poslal! Amen.

Zdieľať na Facebooku