Obrázok k článku

Zoslanie Svätého Ducha

Bratia a sestry,

viem, že v dnešnú nedeľu slávime Zoslanie Svätého Ducha, ale neviem, či všetci dobre rozumieme, kto je Svätý Duch? Na hodinách náboženstva sme sa síce o ňom učili a odpoveď na túto otázku znie: „Svätý Duch je Boh, tretia Osoba Najsvätejšej Trojice“. Aj keď prežívame slávnosť Zoslania Svätého Ducha, najskôr by som sa chcel opýtať, kto nie je Svätý Duch? 

Odpovedi je viacero a prvá z nich je, že Svätý Duch nie je náš duch. V jednom televíznom programe som videl Wayneho Dyerho, ktorý vyučoval New Age a povedal: „Náš duch a Boží Duch sú jedno.“ Inými slovami, že my sme Svätý Duch, že my sme Boh. Ale všetci dobre vieme, že to tak nie je.

Ďalšia odpoveď je, že Svätý Duch nie je náš pocit. Spomínam si, ako mi jeden horliví „kresťan“ povedal, že mali v spoločenstve zomierajúceho chlapčeka, za ktorého sa všetci modlili. Jeho v tej chvíli prenikol veľmi silný pocit, že ho v tú noc Boh uzdraví. Na druhý deň ráno chlapec zomrel. Z tejto udalosti vyplýva pre nás ponaučenie, že nemôžeme miešať svoje pocity so Svätým Duchom. Kresťanom sa to stáva často. Majú veľmi silný pocit a myslia si, že to musí byť Svätý Duch. Ale Svätý Duch nie je náš pocit.

Taktiež by sme mohli odpovedať, že Svätý Duch nie je naše svedomie. Niektorí ľudia majú výčitky svedomia, keď sa nepomodlia, urobia niečo zlé, alebo danú vec nepovažovali za hriech, nevedeli o tom. Naše svedomie sa môže mýliť. Svätý Duch pracuje na formovaní nášho svedomia, ale On nie je naše svedomie.

Poslednú odpoveď, na ktorú by som chcel poukázať je, že Svätý Duch nehovorí v rozpore s Bibliou. Svätý Duch inšpiroval Sväte Písmo, takže On nebude hovoriť v rozpore sám proti sebe. Preto si dávajme pozor na ľudí, ktorí vedia viac ako Svätý Duch a pre ktorých je Svätý Duch všetko, čo si myslia iba oni.

Ak si to celé zhrnieme, tak odpoveď na otázku by znela tak, že Svätý Duch nie je náš duch, naše pocity, naše svedomie a On neprotirečí Svätému Písmu, lebo ho inšpiroval.

V druhej časti hľadajme odpoveď aj na otázku, kto je Svätý Duch? Áno, na začiatku príhovoru som už v krátkosti odpovedal na túto otázku, ale určite to nestačí, ak nechceme zostať iba na úrovní druháka na základnej škole.

Tak, ako to odznelo v úvodnej odpovedi, aj teraz chcem zopakovať, že Svätý Duch je Boh. A iba pre uvedomenie si základnej pravdy zopakujem, že kresťania veria v jedného Boha v troch osobách, ktorého voláme Svätá Trojica. Náš Boh Otec nás stvoril, Boh Syn zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, Boh Svätý Duch žije vo veriacich. Nie traja bohovia. Jeden Boh a tri rovnocenné a večné osoby.

Ďalšiu vec, ktorú by sme si mali pri Svätom Duchu uvedomiť je, že On je osoba. Pre niektoré nekresťanské denominácie, alebo sekty Svätý Duch nie je Bohom, ale iba moc, sila, vietor, ale nie osobou. V liste Efezanom 4,30 Pavol píše a týmto aj potvrdzuje, že Svätý Duch je Osoba: nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia“. Svätého Ducha môžeme zarmútiť. Nemôžeme zarmútiť vietor, nemôžeme zarmútiť silu. Zarmútiť môžeme jedine osobu.

Na záver by som chcel poukázať na to, čo Svätý Duch robí v našich životoch.

V Evanjeliu podľa sv. Jána 16, 8 – 11 Ježiš povedal: „A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.  Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené“. Prvá vec, ktorú tu Svätý Duch robí je, že nás usvedčuje z hriechov. Otvára nám oči, aby sme videli, kde robíme chybu, hriechy. On nás nechce trestať, alebo iba usvedčovať z hriechu, či vyčítať, akí sme hriešni. On to robí v pokoji, v láske, aby nás očistil a pritiahol k sebe. Jedna z prvých vecí, ktorú Svätý Duch urobí, keď vstúpi do nášho života je, že na nás začne meniť veci a premieňať nás.

Poslednú vec, na ktorú chcem poukázať (aj keď dalo by sa veľa hovoriť o Svätom Duchu) je tá, že Svätý Duch každému z nás dáva dary. „Dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne“ (por.: KKC 1845). Každý kresťan má aspoň jeden z týchto darov. Našou úlohou je tieto dary objavovať a rozvíjať.

Bratia a sestry, Svätý Duch je tretia osoba trojjediného Boha, ktorá žije vo veriacich a vždy sa nám prihovára. Môžeme ignorovať tento hlas? Nemôžeme, pretože On je Osoba trojjediného Boha, ktorá s nami chce vždy komunikovať. Potrebujeme mu otvoriť uši a robiť to, čo nám hovorí.

Zdieľať na Facebooku