Obrázok k článku

Mt 4, 18-23

Bratia a sestry, dnešné evanjelium a téma o ktorej sme čítali, je pre nás veľmi známa. Povolanie… Všetci sa raz musíme rozhodnúť. Povolanie na manželstvo, alebo život v zasvätení… Treba si ale uvedomiť, že v skutočnosti neexistuje rozdiel medzi jednotlivými povolaniami. Povolanie je iba jedno, a to je povolanie k láske.

Z tejto zásady vyplýva základná rovnocennosť všetkých povolaní. Je úplným nezmyslom hovoriť o tom, že niektoré povolanie je dôležitejšie ako druhé. Takisto je nezmyslom hovoriť o zrade povolania, pretože my nemáme právo súdiť rozhodnutia druhých ľudí, nakoľko nevidíme do ich srdca. Boh povolanie nikomu nevnucuje – ponúka ho človeku a človek ho buď slobodne prijme, alebo slobodne odmietne. Ak človek povolanie od Boha slobodne odmietne, Boh má vždy dostatok možností, aby mu aj napriek všetkému dožičil šťastie v inom povolaní.

Človek je v prvom rade zodpovedný voči Bohu a voči svojmu svedomiu. Boh vo svojich plánoch počíta aj s ľudskou slabosťou. Nestarajme sa priveľmi o cesty,  ktoré má Boh s konkrétnymi osobami – každý má svoju vlastnú, špecifickú cestu.

Hoci máme všetci jedno spoločné povolanie, predsa v dejinách Boh povoláva rozmanitým spôsobom k rozličným veciam. Boh povolal Abraháma z Mezopotámie do Palestíny, povolal Izrael z Egypta, povolal apoštolov atď. A prvým takýmto povolaním bolo stvorenie muža a ženy. Kniha Genezis, ktorá rozpráva o stvorení sveta a človeka, hovorí: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Keď Boh stvoril človeka, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno, keď boli stvorení.“ (Gn 1, 27; 5, 1-2)

Vieme, že „Boh je láska a žije sám v sebe z tajomstva osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na svoj obraz…, vložil do nej povolanie – a teda schopnosť a morálnu zodpovednosť – k láske a spoločenstvu.“ (KKC 2331)

Manželstvo je teda prvým povolaním človeka v tomto živote. Má byť obrazom lásky Boha. Človeku je teda už od prirodzenosti daný vzťah, vzťah muža a ženy. Manželstvo je tak prirodzeným prostredím, kde človek žije podľa obrazu Boha, ktorý je jeden v láske viacerých. Rodina je obrazom vnútorného Božieho života. Je prvým realizovaním ľudskej slobody.

Ďalším povolaním, ktoré vyplýva z manželstva, je povolanie byť otcom a matkou. Boh dáva človeku neuveriteľnú možnosť – byť účastným na stvorení nového človeka. Muž a žena sa tak podobajú Bohu (sú jeho obrazom) aj v jeho plodnosti, ktorá rozdáva lásku.

V Trojici je týmto darom lásky Duch Svätý. Láska materská a otcovská je tak ďalším povolaním, ďalším spôsobom uskutočňovania lásky Boha tu na zemi. Je tak obrazom Boha, ktorý je Otec a Syn a Duch Svätý.

Deti sú od narodenia povolané žiť v láske k rodičom. Stávajú sa tak podobnými Bohu Synovi. Synovská láska je ďalším povolaním pre nás ľudí.

Bratia a sestry, pod slovom povolanie nevnímajme iba manželstvo, alebo kňazstvo, ale vždy nech nás vedie k milovaniu druhého. Povolanie k láske. Milovať ako Ježiš je cesta pre každého jedného z nás. Milovať ako On, to je život, ktorý vychádza z našich giest, slov.

Sv. Terézia z Lisieux o svojom poslaní povedala: „Keď som rozjímala o tajomnom tele Cirkvi, nespoznávala som sa ani v jednom úde, ktoré spomína svätý Pavol, alebo lepšie, chcela som sa vidieť vo všetkých. Až v láske som našla os môjho povolania. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, ale aj to, že v tomto tele nechýba nevyhnutne potrebný a veľmi vznešený úd. Pochopila som, že Cirkev má srdce, a že toto srdce horí láskou. Pochopila som, že iba láska núti údy Cirkvi do činnosti, no keby táto láska vyhasla, apoštoli by už viac nezvestovali evanjelium a mučeníci by už neprelievali krv. Zbadala som a spoznala, že láska v sebe zahŕňa všetky povolania, že láska je všetko, že ona obsahuje všetky časy a miesta, jedným slovom, že láska je večná. Opojená najväčšou radosťou som vtedy vykríkla: Ježišu, moja láska, konečne som našla svoje povolanie: mojím povolaním je láska. Áno, našla som svoje miesto v Cirkvi.

Prial by som si, aby sme aj my, ako sv. Terézia, našli svoje povolanie. Povolanie k láske. Amen.

Zdieľať na Facebooku