Obrázok k článku

„Boh, ktorý vidí“ – 01.01. 2024

Bratia a sestry, určite mi dáte za pravdu, keď poviem, že vstupovať do nového roka s Bohom je to najlepšie a najdôležitejšie. Prečo? Lebo Boh je ten, ktorý nás pozná, stará sa o nás a sprevádza nás po celý život. On vidí všetky okolnosti nášho života. Pozná naše radosti, úspechy i neúspechy, smútok, obavy či strach. Vidí krivdu a nespravodlivosť, ktoré sa nám dejú. Nič z toho mu nie je ukradnuté.

Boží plán spásy sa deje v čase, o ktorom on rozhoduje. A niekedy sa nám to nepáči, pretože sa situácia nevyvíja tak, ako to chceme. Skúsme už hneď na začiatku nového roka 2024 viac dôverovať Bohu, že on najlepšie pozná ten správny čas a vie, čo robí. Nezrýchľuje Božie plány, pretože nakoniec všetko len skomplikujeme a spôsobíme trápenie tak sebe, ako aj druhým. Skôr dôverujme, že Boh si stojí za svojim slovom a splní ho v čase, ktorý najlepšie zodpovedá jeho plánu lásky a spásy.

Ty si Boh, ktorý si ma videl“ (Gn 16, 13), čítame v knihe GenezisTieto slová v nás prebúdzajú istotu, že na našej ceste nikdy nie sme sami. Boh je s nami, miluje nás a stojí pri nás. Aj keď možno máme pocit, že nikto nerozumie našej bolesti a nezaujíma sa o nás. Boh nás vidí a vie, čím prechádzame. Toto vedomie prináša útechu a nádej v ťažkých situáciách.

„Boh, ktorý vidí“, nie je len meno z minulosti, ale aj dnes je našou realitou. Môžeme sa modliť k Bohu a vedieť, že nás počuje a vidí. Kniha Prísloví hovorí: „Pánove oči sú na každom mieste a dávajú pozor na zlé a dobré“ (Pris 15, 3). To znamená, že Boh vidí nielen našu bolesť, ale aj radosti. Hebrejské slovo pre „vidieť“ v tomto kontexte „ra’ah“, znamená viac než len fyzický zrak. Znamená to pochopenie, poznanie a záujem o videnú osobu. Keď nás teda Boh vidí, vníma nielen náš fyzický stav, ale chápe aj naše emocionálne a duchovné potreby. Keď sa s ním budeme rozprávať aj na začiatku Nového roku 2024, poprosme ho, aby nás viedol správnym smerom. Modlime sa o múdrosť a rozlišovaciu schopnosť s vedomím, že nám dá všetko, čo potrebujeme. „Ty si Boh, ktorý ma vidí“,  nech nám pripomína aj neochvejnú Božiu lásku a starostlivosť o nás.

Zároveň je to pozvanie aj pre nás, aby sme videli ľudí vôkol nás a postarali sa o nich. Tak ako nás Boh vidí, aj my sme povolaní vidieť a starať sa o tých, ktorí sú v núdzi. Buďme očami a rukami Boha vo svete. Kiež by sme mali vždy na pamäti, že tým zároveň slúžime Bohu, ktorý nás vidí. Žime s očami otvorenými a upretými na ľudstvo, ktorého sme aj my súčasťou. Buďme čo najbližšie pri tých, ktorí hľadajú zmysel života a odpovede na mnohé životné otázky. Môžu to byť naši priatelia, príbuzní, známi, susedia, spolupracovníci či ľudia s finančnými ťažkosťami a na okraji spoločnosti. Spolu môžeme čeliť ťažkostiam a objavovať Božiu prítomnosť v našom osobnom živote, ktorá nám pomáha s dôverou kráčať ďalej po svojej ceste.

Pamätajme na to, že Boh nie je slepý voči tomu, čo prežívame. On je ten, ktorý raz všetku nespravodlivosť obráti na spravodlivosť, smútok na radosť, bolesť na blaženosť, každé klamstvo na pravdu a každú smrť na život. Je dobré vstupovať do nového roka práve s týmto vedomím a poznaním, že Boh vidí, vie a bude konať v správnom čase.

Bratia a sestry, „Boh vidí“ a preto nás to ma viesť k zodpovednosti za život, slová, rozhodnutia i skutky, ktoré urobíme v novom roku 2024. Boh nevidí iba krivdy spôsobené nám, ale aj krivdy, ktoré spôsobujeme iným. Nevidí len naše bolesti, ale aj bolesť, ktorú spôsobujeme druhým. Nevidí len naše oklamanie, ale vidí aj lož, ktorú šírime o iných. Nevidí len nespravodlivosť, ktorá sa nám deje, ale aj nespravodlivosť a neprávosť, ktorých sa dopúšťame na druhých. Nevidí len to, ako sme sužovaní, ale vidí tiež naše pohŕdanie druhými.

Prajem nám všetkým, aby nás slová „Boh vidí“, sprevádzali počas všetkých dní nového roka, do ktorého dnes vstupujeme. Sú to slová, ktoré nás napĺňajú pokojom a istotou, pretože Boh o nás vie a postará sa o nás. No zároveň sú to slová, ktoré nás vedú k zodpovednosti za svoj život, pretože Boh nás vidí aj týmto spôsobom. On je ten, ktorý raz bude posudzovať aj náš osobný život počas roka 2024. Preto žime, konajme, hovorme a správajme sa tak, aby to stále slúžilo Bohu na česť, chválu a oslavu.

 

Zdieľať na Facebooku