Pohreb

Vybavovanie a priebeh pohrebných obradov v našej farnosti

Pozostalí čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky.

Ďalej je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na matičnom úrade. Stačí kópia.

V deň pohrebných obradov príbuzní asi dve hodiny pred samotným obradom prenesú truhlu s nebohým do obradnej sieni, kde sa naposledy rozlúčia.

Po záverečných obradoch nasleduje krátke rozlúčenie, zo strany príbuzných a poďakovanie..