Obrázok k článku

Zelený Štvrtok 2020

Drahí bratia a sestry!

Sviatok Paschy, ktorý Pán Ježiš slávil so svojimi učeníkmi večer pred svojou smrťou, nebol žiadnym radostným sviatkom.

Tento sviatok Paschy, ktorý sa doteraz slávi v každej židovskej rodine bol v podstate oslavou Božej pomoci a ochrany pred mocnou smrťou. To, čo v Egypte zaručovalo ochranu pre ľud, bola krv bezchybného baránka, ktorou sa mali potrieť zárubne dverí na príbytkoch Izraelitov. Božia ochrana pred smrťou ani vtedy nefungovala automaticky. Boh človeku oznámil, čo ho pred smrťou ochráni. Avšak aj človek musel niečo pre záchranu urobiť. Minimálne to, že musel Bohu uveriť.

Je pritom zaujímavé, ako Ježiš udalosť z dávnej izraelskej minulosti aktualizuje a svojim spôsobom ju „upgraduje“ pre prítomnosť a celú budúcnosť. To, čo odteraz bude zaručovať ochranu pre všetkých ľudí už nebude viac krv bezchybného baránka – zvieratka, ale krv Jeho samotného. Kristova krv bude vyliata za každý hriech i hriešnika. Tak to Boh naplánoval. Preto počas svojej poslednej večere s učeníkmi, keď Ježiš berie do rúk nekvasený chlieb, zrazu narúša bežný postup pri slávení sviatku Paschy a vyznáva : „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ (Mt 26, 26) A podobne, keď berie kalich s vínom a vyznáva : „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“(Mt 26, 27-28).

Bratia a sestry, nová zmluva o ktorej Ježiš vo svojich slovách hovorí, je nová v ponuke spásy. Je to nová cesta k záchrane. Tá nespočíva v rituálnom prinášaní zvieracích obetí. Odteraz je to nová cesta, ktorej pevný základ položil Kristus. Je ním obetná smrť Božieho Syna za nás.

Tak ako Mojžiš v Egypte musel poslúchnuť Boha a uveriť všetko o krvi baránka na zárubniach, ktorá mala zachrániť život, tak to dnes musíme urobiť aj my, keď počujeme Kristove slová. To znamená: uveriť, že Kristovo telo sa i za mňa osobne vydalo. Uveriť, že Kristova krv sa i za mňa osobne vyliala. A neostať len pri teoretickej viere, ale Kristovo telo a krv aj reálne prijať. Veď sám Ježiš nám dáva v tomto smere mocné zasľúbenie: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).

Udalosti Zeleného štvrtka nás všetkých dnes privádzajú k tomu, aby sme si uvedomili, že Boh nás chce uchrániť pred večnou smrťou. Dnes si máme nanovo uvedomiť aj to, ako to Boh urobil. Buďme si vedomí, že plán našej záchrany stál niekoho život.

Bratia a sestry, napriek tomu, že nie sme bez chyby, sme boli uchránení. Nie sme ani lepší, ani poslušnejší ako ostatní. Nie sme ani milší ani vernejší… A predsa sme zahrnutí do Božieho plánu spásy. On sa s nami vymenil. On, ktorý nemal byť za čo súdený, vzal všetko na seba. Spravil to ako dôkaz svojej nesmiernej lásky k nám. A preto aj my dnes chceme prijímať Jeho telo a piť Jeho krv. Áno, takto chceme osláviť nový život, ktorý nám Boh dáva a ktorý je jedine v Bohu a v Jeho Synovi.

Zdieľať na Facebooku