Obrázok k článku

Všetkých svätých – Prvé sväté prijímanie

Milé prvoprijímajúce deti, milí rodičia, krstní rodičia, príbuzní, drahí bratia a sestry!

V liturgii dnes slávime sviatok Všetkých svätých. A hneď na úvod by som sa vás rád opýtal: Kto je svätý? A podľa čoho spoznáme svätého človeka?

Možno by ste odpovedali, že svätý je Boh, Panna Mária, Ježiš, anjeli a patria tu aj ľudia, ktorí verili v Boha a urobili niečo veľmi dobré na tejto zemi. Medzi svätých patria aj mučeníci, ktorí položili život za svoju vieru. A možno by ste odpovedali, že svätí žijú iba v nebi a na obrazoch sú znázornení so svätožiarou nad hlavou, alebo svätí sú všetci tí, ktorí slúžia Bohu – pápež, biskupi, kňazi a rehoľníci.

A čo by ste povedali na to, keby som sa opýtal, či aj vy môžete byť svätí? A vaša odpoveď by možno bola skôr otázka: ´A ako sa môžeme stať svätými?´

Pápež František o svätosti hovorí, že „nato, aby sme boli svätí, nemusíme byť biskupmi, kňazmi alebo rehoľníkmi. Mnohokrát sme v pokušení myslieť si, že svätosť je vyhradená tým, ktorí majú možnosť zachovať si odstup od bežných starostí, aby venovali mnoho času modlitbe. Nie je to tak. Všetci sme povolaní byť svätými, žiť s láskou a ponúknuť svoje vlastné svedectvo v každodenných starostiach tam, kde sme.“

Možno nám o tom viac povie príbeh o chlapcovi, ktorí zachránil morské hviezdice.

Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Silný vietor dvíhal morskú vodu a vytváral obrovské vlny. Boli také veľké, že narážali na dno mora a vyhadzovali z hlbín na pobrežie, malé morské hviezdice.

Keď búrka prešla, voda a vietor sa utíšili a ustúpili. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v zmietali v smrteľnej agónii tisíce a tisíce morských hviezdic. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova.

Prilákalo to mnoho ľudí z celého pobrežia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali.

Pri morskom pobreží sa prechádzal aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapček sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody.

Potom sa vrátil a sústredene pokračoval vo svojej práci. Z betónového zábradlia ktosi zvolal: „Čože to robíš, chlapče?“ „Odnášam do mora morské hviezdice. Ináč všetky zahynú na pobreží,“ odpovedalo chlapča a bežalo ďalej.

„Je ich tu na pobreží tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôžeš zachrániť všetky!“ kričal muž. „To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôžeš zmeniť veci!“

Chlapča sa usmialo, sklonilo sa, vzalo ďalšiu morskú hviezdicu a hodilo ju do vody a povedalo: „Pre túto hviezdicu som veci zmenil.“ Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice už štyria. O pár minút ich bolo už päťdesiat, potom sto, dvesto, tisíc a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili.

Na zmenu sveta by stačilo, keby niekto, hoci malý, mal odvahu začať. Jeden človek síce nemôže zachrániť celý svet, ale ty môžeš zmeniť celý svet jedného človeka. Avšak na tomto svete žil človek, ktorý pred viac ako 2000 rokmi zachránil všetkých ľudí – Ježiš, ktorý za zomrel a vstal zmŕtvych a tak nám otvoril nebo – všetkých nás pozval k tomu, aby sme sa stali svätí.

Dnes, milé deti, prijmete Pána Ježiša do svojho srdca v podobe chleba a vína. Dnešný deň sa udeje vo vašom živote veľká udalosť, ktorá prinesie obrovskú zmenu do vášho života. Po prijatí eucharistie do vášho srdca príde Pán Ježiš a zostane s vami. Čo sa to vlastne stane? Môžeme povedať, že aj vy sa stávate svätými. Ježiš vás dnes pozýva, aby ste sa pripojili k Nemu a žili tak, ako nám to on ukázal – konaním dobra. Pán Ježiš je veľmi pozorný a vnímavý. Jeho srdce je plné súcitu s bolesťou, biedou, s akýmkoľvek utrpením každého jedného človeka. Nechce, aby sme zahynuli. Chce, aby sme skutočne a naplno žili, aby sme boli svätí. Preto sa s láskou obetoval na kríži a preto aj dnes chce prísť do vášho srdca v eucharistii, aby zmenil celý váš svet.

Milí bratia a sestry! V čom spočíva svätosť života? Určite aj v tom, aby sme sa naučili prijímať iných tak, ako Ježiš prijal každého z nás. Ježiš jediný je svätý a pozýva aj nás, aby sme ho nasledovali: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec!“ (Mt 5,48) Ako môžeme prakticky realizovať túto výzvu?

Vo výchove detí, milí rodičia, je dobré dbať, aby ste ich vychovávali k empatii voči ostatným a prejavovali deťom lásku, blízkosť i podporu. Rozvíjali v nich vnímavosť pre svoje okolie, ktorého sú súčasťou a v ktorom sú aj ostatní. Ak by sme to chceli vyjadriť biblickým jazykom, učte ich „zmýšľať o druhých podľa Krista“. Tento výchovný postoj vychováva aj nás samých. Nie vždy dokážeme vhodne vyjadriť celú krásu evanjelia, ale jeden znak by nikdy nemal chýbať a to, pamätanie na posledných, na tých, ktorých sa spoločnosť zbavuje a ktorých vyhadzuje. Nie sme na svete sami a nemá zmysel sa uzatvárať. Začať s touto jednoduchou fázou u seba aj u detí znamená vykročiť na cestu svätosti.

Zdieľať na Facebooku