Bratislavská eparchia rastie. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 má takmer 30.000 veriacich

Podľa dnes zverejnených údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa konalo od 15. februára do 31. marca 2021 (resp. asistované sčítanie od apríla do októbra 2021)  sa najviac obyvateľov – z celkového počtu 5 449 270 – prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu: 56 % obyvateľov (3 038 511). Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa 218 235 obyvateľov, čo tvorí 4 % populácie na Slovensku.

Pre porovnanie, pred desiatimi rokmi (2011) sa ku Gréckokatolíckej cirkvi v SR prihlásilo 206.871 veriacich; v roku 2001 to bolo 219.831 veriacich.

Pokiaľ ide o počet veriacich v jednotlivých eparchiách, v Prešovskej (územie prešovského samosprávneho kraja) sa prihlásilo 114 401 veriacich a v Košickej (územie Košického samosprávneho kraja) 74 240 veriacich. V Bratislavskej eparchii, ktorá pokrýva územia krajov – bratislavského, trnavského, nitrianskeho, trenčianskeho, žilinského a banskobystrického  – 29.594 veriacich.

Územná jednotka Počet gréckokatolíkov
Banskobystrický kraj 7 026
Bratislavský kraj 7 933
Nitriansky kraj 4 204
Trenčiansky kraj 2 979
Trnavský kraj 3 562
Žilinský kraj 3 890
SPOLU 29 594

Pri Sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa v Bratislavskej eparchii prihlásilo 16.841 veriacich.

Ako na svojej stránke ( www.scitanie.sk ) uviedol Štatistický úrad, obyvateľstvo Slovenska sa vyznačuje náboženskou štruktúrou, ktorej historicky najvyšší podiel pripadal a pripadá na rímskokatolícke náboženské vyznanie. Hlavným medzicenzálnym trendom je však nárast podielu obyvateľov bez náboženského vyznania: 23,8 %, resp. 1,3 mil. (a nezistení 6,5 %).

Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci Gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania na Slovensku k 01.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rímskokatolícka cirkev v SR
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
  • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
  • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
  • Pravoslávna cirkev na Slovensku
  • ostatné
  • obyvatelia bez náboženského vyznania
  • nezistené

Z regionálneho hľadiska je Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike najpočetnejšou vo všetkých krajoch SR a zároveň má vo všetkých krajoch viac ako 50-percentný podiel, okrem Bratislavského a Košického kraja. V okrese Námestovo v ako jedinom deklarovalo príslušnosť k Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike viac ako 90 % obyvateľov (92,4 %). Žiadna iná denominácia nedosiahla taký stupeň homogenity v žiadnom okrese.

Najvyšší podiel obyvateľstva bez vyznania je v Bratislavskom kraji, takmer 40 %. Okresy, v ktorých dosiahol podiel obyvateľstva bez vyznania viac ako 40 % sú všetky okresy Bratislavy a okres Rožňava.

Materiál Štatistického úradu k náboženskému vierovyznaniu:

553956602-Sčitanie-obyvateľstva

Zdroj: Štatistický úrad SR / www.statistics.sk / www.scitanie.sk

 

Zdieľať na Facebooku