Prvé sv. prijímanie

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka.

Príprava k prvému svätému prijímaniu spočíva v účasti detí na vyučovaní Náboženskej výchovy na ZŠ, v pravidelnej každotýždennej účasti detí na nedeľnej sv.Liturgii.