Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.

Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. Sviatosť pomazania chorých môžu prijať aj tí, ktorí upadli do bezvedomia.

Keď je už isté, že dotyčný zomrel, vtedy kňaz nemôže vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, ale môže dať zomrelému podmienečné rozhrešenie.

Túto sviatosť vysluhujem na požiadanie kedykoľvek aj mimo chrámu, či je to v dome pri chorom alebo v nemocnici. Ak sviatosť je vysluhovaná doma, je potrebné pripraviť stôl s čistým, najvodnejšie bielym obrusom, kríž, sviece, vatu, pohár s čistou vodou a malú utierku.

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky.

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
  • prípravu na prechod do večného života.