Obrázok k článku

Veľký Štvrtok

Bratia a sestry,

prvé tri storočia po Kristovi trvalo tvrdé prenasledovanie kresťanov. Tisíce Kristových učeníkov položili život za vieru. Dnes obdivujeme ich odvahu a radosť z obetovania života za vieru v Ježiša Krista. Aj vtedy sa všetci divili, že kresťania neboli naplnení nenávisťou, že nepreklínali svojich sudcov a katov, ale modlili sa za nich a preukazovali im lásku.

Odkiaľ čerpali takú mimoriadnu, nadľudskú silu?

Odpoveď nájdeme v dejinách Cirkvi. Mučeníci i vo väzeniach takmer každodenne posilňovali svoje slabé ľudské sily Božskou mocou v Eucharistii. Mimoriadna Božia moc spočíva vo Svätej Liturgii ako aj v prijatí Najsvätejšej Sviatosti, lebo – ako čítame vo Svätom písme – „Vždy, keď jete tento chlieb, alebo pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ „Hlásať Pánovu smrť“, to nie je nič iné, ako mať účasť na tej smrti, kde sa ukázala veľká láska Boha. Láska, ktorá neustále odpúšťa, plná obety až po zničenie seba pre dobro ľudí a ich večné šťastie. „Eucharistia je prameňom lásky“, tak hovoria koncilové dokumenty. Eucharistia je prameňom odpúšťajúcej lásky. Eucharistia je prameňom lásky ochotnej slúžiť podľa vzoru Krista, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a položil život za všetkých.

Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu počas Poslednej večere, keď umyl apoštolom nohy. A kde umyl nohy aj Judášovi. Urobil to preto, aby sme Ho nasledovali! „Ako som ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám – hovorí Kristus – tak aj vy si máte navzájom umývať nohy“. Umývať nohy to nie je nič iné, ako s láskou slúžiť druhému. Kresťan je človek, ktorý si cení druhých. Kresťania musia byť ľuďmi, ktorí neuprednostňujú seba pred inými, obetujú sa za druhých, radi odpúšťajú, dokonca i zradcom a vrahom tak, ako to robil Kristus.

Viem, že nie je ľahké sa týmto spôsobom uponížiť. Nie je ľahké odpustiť a slúžiť, keď to iný zneužíva.

A preto Kristus pri Poslednej večeri ustanovil Eucharistiu a prikázal nám ju sláviť až do skončenia sveta, aby nás posilňoval svojou, Božou láskou, ktorá víťazí nad všetkým.

„Toto robte na moju pamiatku!“, Kristus hovorí nám. Preto sa zhromažďujeme na Svätej liturgii, aby sme sa posilňovali Láskou – Bohom. Aby sme milovali ako On, boli vždy schopní odpúšťať a vedeli položiť život na oltár obetovania tak ako Kristus na kríži.

Bratia a sestry, nevynechávajme nedeľné Sväté liturgie a často prijímajme Najsvätejšiu sviatosť. Nebojme sa žiť lásku podľa vzoru Krista, aby sme s ním raz žili aj v nebi.

Amen.

Zdieľať na Facebooku