Obrázok pre homílie

Svätá Trojica 2020

Bratia a sestry, v dnešný deň oslavujeme Svätú Trojicu. Oslavujeme jedného Boha v troch Osobách. Nechcem špekulovať a rozmýšľať nad tým ako je to možné, pretože túto pravdu, ktorú učí kresťanstvo, musíme prijať s vierou.

Ako potom vysvetliť sv. Trojicu? Svätý, Svätý, Svätý Boh – to je základ. Tento trojitý princíp je vlastný pre celý duchovný svet. Pozrime sa na obraz rodiny: otec, matka a dieťa. To je odraz a obraz svätej Trojice. Alebo, ako je stvorený človek? Má telo, dušu a ducha. Aj v nás je odraz svätej Trojice.

Vyznávame jedného Boha. My vieme, že to nie sú traja bohovia, ale jeden Boh, ten istý, ktorý stvoril svet. Ten istý Boh, ktorého Otec poslal na svet – Kristus, aby zachránil ľudstvo a ten istý Boh, o ktorom Kristus povedal, že musí ísť naspäť k Otcovi, aby Boh Otec mohol poslať Ducha pravdy. A On ho poslal. Sväté písmo hovorí: To je vždy ten istý Boh v troch prejavov.

Boh sa dokonale prejavil ako Stvoriteľ. Ako Spasiteľ. A dokonale sa prejavil ako Svätý Duch – všade prítomný. Je známe prirovnanie k vode v troch skupenstvách: je stále vodou či už ako ľad, alebo para, či tekutina. V istých podmienkach sa prejaví rôzne, ale je to stále tá istá voda.

Pre našu vnútornú spokojnosť musíme vedieť, prečo vyznávame Boha v troch Osobách? To preto, že aj keď je to jeden Boh, my musíme mať teologický poriadok v našich hlavách. Lebo, keby sme prehlásili, že Pán Ježiš stvoril človeka, alebo stvoril svet,  tak to teologicky nesedí. Ale my vieme, že On tam bol, pretože keď Boh Otec povedal „stvorme človeka“ bol  tam spolu so Svätým Duchom.

Švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar tvrdí: „Iba v Ježišovi Kristovi je Trojica otvorená a prístupná.“ Inými slovami môžeme povedať, že Boh je na jednej strane vzdialený, nedosiahnuteľný, nepochopiteľný, ale na strane druhej v Ježišovi Kristovi predsa blízky a zrozumiteľný. Keď sa Boh zjavil vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, v Slove, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami (porov. Jn 1,14), priblížil nám seba samého. Ježiš nám nezjavil len seba, ale skrze seba aj Boha Otca i Boha Svätého Ducha.

Apoštol Filip hovoril Ježišovi: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,8-9). Toto „videnie“ Otca skrze Syna je možné iba v Svätom Duchu. A tu sa vierou dotýkame najhlbšieho tajomstva našej viery – tajomstva Najsvätejšej Trojice.

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Je najzákladnejším a najpodstatnejším učením… Celé dejiny spásy sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa pravý a jediný Boh, Otec i Syn i Svätý Duch, zjavuje ľuďom, a keď sa odvrátia od hriechu, zmieruje a spája ich so sebou“ (KKC 234).

Bratia a sestry, v dnešný deň oslavujeme Svätú Trojicu – tajomstvo, ktoré sa snažíme pochopiť. Dobre vieme, že Boha ľudským rozumom nemožno obsiahnuť. Všetky predstavy, ktoré človek o Bohu má, sú len ľudské predstavy, obrazy. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice nás učí, že skutočný a pravý Boh je mimo týchto predstáv. Preto svätý Augustín hovorí: „Ak si myslíš, že si Boha pochopil, tak to s určitosťou nie je Boh.“ Pán Boh  – jednota v Trojici a Trojica v jednote je skutočnosť, ktorá človeka nesmierne presahuje, ale skrze Ježiša Krista sa nám tajomstvo Najsvätejšej Trojice aj odhaľuje. Amen.

Zdieľať na Facebooku