Obrázok k článku

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Bratia a sestry,

pri dnešnej slávnosti upierame zrak na Pannu Máriu, v ktorej sa zjavila Božia všemohúcnosť a dobrota. Ako dobre vieme, Mária bola uchránená od dedičného hriechu a ani sa jej žiaden hriech nedotkol. Keď sa pozrieme na ňu a jej život, ľahšie pochopíme ten náš, aký by mal byť podľa Stvoriteľa.

V knihe Genezis čítame, že Boh utvoril človeka ako nádhernú bytosť, pretože ho stvoril na svoj obraz (Por. Gn 1, 27). A Stvoriteľ mal záľubu v človeku, ktorého umiestnil v raji (Por. Gn 1, 31). Človek bol teda stvorený vo svätosti a mal žiť s Bohom, ale rozhodol sa pre neposlušnosť voči Bohu a tak stratil to, z čoho sa mal tešiť.

Panna Mária, vďaka Nepoškvrnenému Počatiu, je človekom podľa prvotného Božieho plánu. Božia stvoritelska moc sa prejavila znovu, keď uchránila Máriu od hriechu, aby sme v nej videli vzor človeka, v ktorom mal Boh zaľúbenie.

Keď myslíme na Boží plán s človekom, a keď pozeráme na život Panny Márie, tak sa v nás môže zrodiť ľútosť nad stratenými dobrami. Keby nebol hriech, tak naše puto s Bohom by nebolo narušené. Náš život by nebol taký krehký, ťažký, plný utrpenia a chorôb. Napriek tomu, by nás myšlienka na našu situáciu nemala vrhnúť do pesimizmu, pretože Boh nás nikdy nenechal samých v našich ľudských slabostiach, ťažkostiach, či pádoch. Ustavične k nám prichádza, len my ho musíme prijať.

Pán Boh nás poučuje o tom, akými nás chcel mať od počiatku a neustále nás pozýva k obnove – k znovu vytvoreniu Božej podoby zmazanej a zničenej v našom živote.

Ako všetci dobre vieme, Boh sa neprestal zaujímať o človeka, ale dáva mu nádej na spásu v Ježišovi Kristovi. Kresťan nemôže zabúdať, že jeho základnou úlohou je zdokonalenie svojho človečenstva a smerovanie k ideálu, aký nám ukazuje Boh v živote Panny Márie. Každá myšlienka na ňu, každá modlitba adresovaná k nej, má v nás vyslobodzovať vykúpeného človeka.

Počas II. Vatikánskeho koncilu Cirkev obnovila výzvu, aby sme sa zahľadeli na Pannu Máriu a nasledovali jej život, pretože ona je vzorom človečenstva. Dvíhajme oči k Márii, ktorá svieti celému spoločenstvu ako vzor čností (Por. LG 65).

Drahí bratia a sestry, Panna Mária je dokonalým vzorom človečenstva, za ktorým sa dnes rozhliadajme a po ktorom túžme. Pozerajúc na jej život, robme všetko tak, aby sme získali stratené Božie dary, ktoré žiaria v živote Nepoškvrnenej Matky. Keď obdivujeme jej zjednotenie s Bohom, usilujme sa neustále i v našom živote obnovovať túto jednotu s Ním.

Zdieľať na Facebooku