Obrázok pre homílie

Jn 1, 43-51

Bratia a sestry!

Aj keď má narodené dieťa zdravé oči, učí sa vidieť len postupne. Učí sa rozoznávať rôzne tvary a farby. To isté platí aj o duchovnom zraku. Hoci sme pokrstení a prijali sme dar Svätého Ducha, iba postupne sa učíme vidieť Krista. Dnes to môžeme pozorovať aj v evanjeliu, ktoré sme práve prečítali. Počujeme o dvoch mužoch, ktorí boli na začiatku cesty nasledovania Ježiša. Išlo o Filipa a Natanaela. Obaja očakávali Mesiáša.

Ježiš povolal Filipa slovami: „Poď za mnou“ a Filip ho hneď nasledoval. A nielenže ho nasledoval, ale privádza k nemu aj svojho priateľa Natanaela. Radostne priateľovi oznamuje dobrú správu, že Ten, ktorého už dávno predpovedali proroci, prišiel.

Filip je síce v nasledovaní Krista iba na začiatku – ešte poriadne nevidí – ale už pozýva ku nemu ďalších: jednoducho, nekomplikovane a jednoznačne. Vraví: Poď a uvidíš!

Všetci môžeme takto pozývať k Ježišovi. Niektorí, keď počujú, že by mali iným hovoriť o Ježišovi, sú možno v rozpakoch. Nazdávajú sa, že to je len pre tých, ktorí študovali teológiu, alebo pre tých, ktorí majú mnoho skúseností zo života viery. No tak to nie je. I ten, kto je vo viere na začiatku, môže iným svedčiť o tom, čo pre neho znamená Ježiš a viera v Neho. A môže pozývať iných, aby sa u Ježiša aj oni učili duchovne vidieť. „Poď a uvidíš!“

Na to, aby človek povedal inému: „Som kresťan a aj ty ním môžeš byť“, nepotrebuje mimoriadnu učenosť v teológii, ani byť špeciálne nábožný. Stačí úprimne pozvať: – „Poď na liturgiu, poď a presvedč sa! Sprav si svoju vlastnú mienku“.

Vieme, že v krste sme boli aj my Ježišom povolaní za Jeho učeníkov. V krste aj nám Kristus povedal: „Poď za mnou!“ Aj my sme Kristovi nasledovníci – sme povolaní kráčať v Jeho šľapajach.

Hoci Filip a Natanael boli len úplne na začiatku nasledovania Ježiša, Pán im sľubuje, že zažijú a uvidia ešte väčšie veci. Áno, budú svedkami viacerých zázrakov: Uvidia, ako Ježiš premení vodu na víno, ako uzdraví chorých, ako vyženie démonov, ako utíši búrku, ako bude chodiť po vode, ako oživí troch mŕtvych a napokon ako sám vstane z mŕtvych. A celkom na konci, na rozhraní medzi časom a večnosťou, budú vidieť Ježiša v celej Jeho sláve.

On sľúbil: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Synom človeka tu Ježiš nazýva seba, čím potvrdzuje, že On je skutočne Ten zasľúbený Vykupiteľ, ktorý bol predpovedaný prorokmi ako Syn človeka.

Bratia a sestry, krstom sme boli povolaní byť Kristovými učeníkmi. Od malička nás viedli najprv rodičia a neskôr sme sa my sami učili duchovne vidieť. Viera každého z nás je rozdielne silná a rozdielne zrelá. Aj my sme v našom živote už zažili Ježiša Krista, vtedy, keď sme sa tešili z Jeho odpustenia, alebo prijatia vo sviatosti oltárnej.

No bez ohľadu na to, ako dobre sme sa naučili duchovne vidieť a ako ďaleko sme na ceste nasledovania Ježiša pokročili, Kristovo posledné zasľúbenie sa – práve tak, ako kedysi u Filipa a Natanaela – aj v našom prípade týka našej budúcnosti. Cieľom nasledovania Krista je, že raz v plnosti uvidíme slávu nášho Pána. On i nám sľúbil: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka“ To znamená, že Ježiš je v neustálom spojení s nebom a my budeme s Ním. To je skvelá perspektíva pre tých, ktorým Ježiš otvára duchovný zrak. Amen.

Zdieľať na Facebooku