Obrázok k článku

Mt 15, 21-28

Bratia a sestry! Mnohokrát, keď počujeme v televízii, alebo čítame správu, že matka zavraždila alebo ublížila svojmu dieťaťu, vždy to v nás vyvolá otázku, čo je to za matku, keď nemá rada svoje dieťa? Ak však počujeme pozitívnu správu ohľadom matky a jej vzťahu k dieťaťu, vyvolá to v celej spoločnosti pozitívnu reakciu.

Dnes dosť často počujeme, ako nariekajú rodičia – najmä starší – nad svojimi deťmi, ktoré im nedávajú patričnú úctu, a hovoria, že deti už nepamätajú na štvrté Božie prikázanie. Ale štvrté Božie prikázanie zaväzuje nielen deti, ale aj rodičov.

Preto si položme otázku: Aké povinnosti majú kresťanskí rodičia voči svojim deťom? Katechizmus odpovedá: Vychovávať ich v pravej viere, chrániť ich pred každým zlom, viesť ich k dobrému kresťanskému životu, a to nielen slovami, ale najmä svojím vlastným príkladom, a postarať sa o všetky ich materiálne potreby.

Zdá sa, že dnes mnohí rodičia sa prehrešujú voči svojim deťom v prvom bode – zanedbávajú výchovu svojich detí v pravej viere. Myslia si, že nevera ohrozuje iba Cirkev. Tu ide o veľký omyl. Nevera ohrozuje dieťa, rodinu i národ, lebo zhasína svetlo, ktoré svetu priniesol Kristus.

Nevera sa snaží ľudí voviesť znova do tmy, kde sa lož pokladá za pravdu a pravda za lož. Nevera sa vždy snaží ukradnúť nám život. Preto ak rodičia vychovávajú svoje dieťa bez viery, prehrešujú sa nielen proti Bohu, ale najmä proti svojmu dieťaťu.

Čo by mali rodičia robiť, aby svojmu dieťaťu odovzdali pravú kresťanskú vieru? Mnohí z našich rodičov si namýšľajú, že dieťa vieru získava vedomosťami o Pánu Bohu. Ale to nie je pravdou. Vedomosti sú nutné pre vzrast viery, ale dieťa vieru získava na základe skúseností už od svojich detských rokoch. Preto pre dieťa je veľmi dôležitý praktický kresťanský život jeho rodičov. To, čo dieťa dostane od svojich rodičov, najmä od matky vo svojom predškolskom veku, ostáva v dieťati.

Ak sa matka modli s dieťaťom od útleho veku, ostáva to v dieťati. Na modlitbe stojí alebo padá viera vašich deti. Aká je v rodine modlitba, taká je tam viera. Kde sa v rodine správne a dobre modlievajú, tam je správna viera. V rodine, kde sa prestanú modlievať, tam sa vytratí aj viera. Nestačí, keď matka učí svoje dieťa modliť sa, ono musí vidieť, že jeho rodičia sa modlievajú. Dieťa ich sleduje.

Rodina je vtedy správnou kresťanskou rodinou, keď sa v nej spoločne pracuje, spoločne je, spoločne rozpráva a spoločne sa modlieva.

Ale aká skutočnosť vládne dnes v mnohých našich rodinách? Už v mnohých dnešných rodinách niet čas ani miesto na spoločný rozhovor, ktorý je tak veľmi potrebný pre správny chod rodinného života.

Budúcnosť Cirkvi, šťastie jednotlivcov, našich rodín, našej spoločnosti záleží na modlitbe. Preto, drahí rodičia, modlievajte sa tak, aby sa vaše deti naučili modliť sa od vás. Lebo zo svojich detí môžete vychovať ľudí večne šťastných alebo večne nešťastných. Môžete z nich vychovať obyvateľov neba alebo pekla, svätcov alebo zatratencov.

A tu, drahí rodičia, ide o tie deti, čo o nich tvrdíte, že ich úprimne milujete. Ale ak by ste boli úplne ľahostajní voči ich večnému šťastiu alebo nešťastiu, tak ich potom vôbec neľúbite.

Nech vám drahí rodičia, Panna Mária, Božia Matka, pomáha svojím príkladom a svojimi modlitbami vyprosí tú milosť, aby ste sa nikým a ničím nedali oklamať, ale aby ste vždy správne chápali šťastie a nešťastie svojich detí. Lebo ony sú pre vás naj- väčším Božím darom, ktorým Pán Boh obdaroval vaše manželstvo.

Zdieľať na Facebooku