Obrázok k článku

Mk 15, 43-16, 8

Bratia a sestry,

ako dobre vieme, najstaršie zo všetkých evanjelií je Evanjelium podľa svätého Marka. Aj toto evanjelium nám hovorí o vzkriesení Ježiša Krista. Chcem zdôrazniť, že vo všetkých štyroch evanjeliách vzkriesenie Ježiša prináša radostné posolstvo o Bohu, ktorý sa pre nás stal človekom. Veriť vo vzkriesenie je základom kresťanskej viery a kto by vzkriesenie odmietal, nemôže sa nazývať kresťanom.

Čo sa teda v Markovom evanjeliu dozvedáme? Nájdeme tam niekoľko informácii ohľadom zmŕtvychvstania. Prvou je informácia o tom, kedy bol Kristus vzkriesený, „Keď sa pominula sobota…“. Práve v deň po sobote bol Kristus, ktorého ukrižovali a pochovali, vzkriesený. Preto je tento deň pre nás kresťanov veľkým, svätým dňom. Z toho dôvodu môžeme tvrdiť, že ten, kto nesvätí nedeľu, nezáleží mu na  Kristovom vzkriesení, je mu ľahostajné.

Ďalšou dôležitou informáciou z Markovho evanjelia sú mená ľudí, ktorí boli v nedeľu ráno pri hrobe ako prvý. Boli to ženy – Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome. Oni sa ako prvé dozvedeli správu o Ježišovom vzkriesení. Všetci dobre vieme, že v rozprávaní o raji v Starozákonnej knihe Genezis sa píše, že Eva bola tá, ktorá prvá podľahla pokušeniu Zlého. Okúsila zo stromu poznania dobra a zla spolu s Adamom a týmto skutkom priviedli na celé ľudské pokolenie hriech. Dnešné evanjelium akoby, svojim spôsobom, rehabilitovalo ženu.

Ďalej nám dnešný text poukazuje aj na zvesť o veľkom kameni, ktorý bolo treba odvaliť. Akoby nám evanjelium chcelo pripomenúť, aby sme sa zbytočne nestarali. Boh koná divy a odvaliť kameň je pre neho maličkosť. Odvalený kameň je však len predzvesťou oveľa väčšieho zázraku o ktorom sa ženy dozvedeli, až keď vošli do hrobu. Hrob našli prázdny. Prázdny hrob však tiež niesol v sebe veľa otázok a nejasnosti. Čo ak niekto naozaj ukradol telo, čo ak by sa niekto chcel inak realizovať a tak Ježišovo telo niekam ukryl alebo preložil do iného hrobu? Všetko bolo možné. Evanjelista ďalej zvestuje nielen prázdny hrob, ale aj prítomnosť anjela, muža v bielom rúchu, ktorý oznámil, čo sa stalo. Až keď anjel prehovoril, celá situácia dostala iný zmysel. A až teraz sa môžeme v našich úvahách posunúť ďalej a zamerať sa na pravú podstatu výnimočného diania. Samotný prázdny hrob dáva zámienku k špekuláciám. Ale z úst anjela počujeme slova „Vstal, niet ho tu. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ V týchto slovách je veľmi dôležité poslanie – choďte zvestovať túto výnimočnú zvesť učeníkom. Nech sa aj oni o tom dozvedia.

Všetko, čo sme sa doteraz dozvedeli, nám priblížilo veľkonočnú udalosť. Predsa sme sa o samotnom vzkriesení nedozvedeli viac. Vzkriesenie zostáva naďalej tajomstvom. Nemáme zdokumentovaný dej, len dôsledky.

Istý teológ vo vzťahu k dnešnému evanjeliu, konkrétne k tejto vete: „Vstal, niet ho tu.“,  povedal, že na našich kresťanských náhrobných kameňoch by mal byť podobný nápis: ´X. Y. Niet ho tu.´ Možno neveriaci človek by sa čudoval takémuto „originálnemu“ nápisu, ale veriacemu je jasný zmysel tejto vety. My kresťania vieme, že pre zomrelého a pochovaného človeka, nasleduje ďalšie dejstvo – večný život. Život s Ježišom Kristom, Bohom a Pánom nášho života.

V dnešnom evanjeliu sme sa veľmi málo dozvedeli o samotnom Vzkriesenom. Je tu však jedna zmienka, ktorú sme počuli z úst anjela: „Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte“. Pozýva apoštolov, Petra a ženy do Galiley k novému začiatku, k možnosti stretnutia sa s ním, so svojim Majstrom, Pánom a Bohom. Možno pri týchto slovách apoštolov trápili výčitky, alebo pocit viny za zradu Ježiša Krista. Avšak správa o Kristovom vzkriesení, ktorú im mali priniesť ženy, bola znakom lásky a odpustenia. „Ide pred vami do Galiley. Tam Ho uvidíte.“ Ak sa im tieto slová dostali do uší, čo nepochybne áno, bola to dobrá zvesť o tom, že Pán ich stále berie za svojich, počíta s nimi a že im odpustil zradu, opustenie.

Bratia a sestry, „Ide pred vami do Galiley. Tam Ho uvidíte.“ Aj my sme dnes pozvaní, podobne ako apoštoli. Možno máme strach, pretože sme ho mnohokrát urazili, zradili, ale on na nás napriek všetkému čaká v našej „Galiley“. Aká bude naša odpoveď?

Zdieľať na Facebooku