Obrázok k článku

Mk 10, 32-45

Nedávno som sa rozprával s jednou sestrou, ktorá mi povedala, že za prácu, ktorú vykonáva, sa jej provinciálna predstavená hanbí… Ona sa totiž – ako sestra – stará o ženy, ktoré si zarábajú svojím telom, aby mohli uživiť rodinu. Povedala: aj tie ženy sa často hanbia za to, čo robia. Ja im pomáham nájsť si vhodnú prácu. Žiaľ, u mojich predstavených som sa stretla s nepochopením. Radšej by ma videli pracovať na významnejšom mieste – na zaujímavejšej pozícii. Ale tam kde som, skutočne slúžim…

Bratia a sestry, pozvanie k službe predstavuje jednu zvláštnosť, ktorej máme venovať pozornosť. Slúžiť znamená starať sa o tých, ktorí sú krehkí v našich rodinách, v našej spoločnosti, v našom národe. Sú to tváre trpiace, bezbranné a zarmútené, ktoré Ježiš navrhuje všímať si. Ježiš hovorí: «Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých» (Mk 9,35). Nehovorí: Ak tvoj blížny túži byť prvý, nech slúži… Je nepekné, keď v cirkevných inštitúciách, v diecéze, nachádzame vo farnostiach ľudí, ktorí hľadajú vlastné záujmy, a nie službu, ani lásku.

Francúzsky sociológ Giles Lipovetsky pomenoval dnešnú dobu, v ktorej žijeme, érou prázdnoty. Podľa neho sa  už západný človek neusiluje o nič, iba prosté užívanie života. Jediná sila, ktorá poháňa spoločnosť na všetkých úrovniach, je sila zvádzania – to je reklama. Duch obetavosti sa stratil. Dnes už takmer nikto nie je schopný obetovať v mene spoločného dobra svoje pohodlie.

Ak má na tento stav niekto upozorniť – je to cirkev – kresťania – nie však hlasnými slovami, ale svojím príkladom a životom. Žiaľ, mnohokrát aj ľudia v Cirkvi akosi málo slúžia a skôr túžia po vplyve a moci tohto sveta. Cirkvi – teda nám – sú venované slová Pána Ježiša: Kto mi chce slúžiť, nech ma nasleduje.

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o Jeho služobníkoch. Aj my sa tak niekedy nazývame… len nie vždy to tak myslíme. Treba povedať, že dnes slovo služobník nie je veľmi populárne. Máme radšej slovo: spolupracovník, člen tímu, líder … My sme však Bohom povolaní ako služobníci.

Dobrým služobníkom nie je  ten, kto ťaží výhody zo svojho postu. Služobník slúži. A slúžiť Bohu, znamená slúžiť ľuďom v cirkvi a aj ľuďom mimo nej. Služba Bohu nie je doplnková možnosť pre veriacich ľudí – je to príkaz Ježiša Krista.

Mnoho veriacich ľudí dnes hovorí: Hľadám spoločenstvo, kde budú naplnené moje potreby, kde budem prijímať požehnanie a budem sa tam dobre cítiť… Namiesto toho by sme mali hovoriť: Hľadám miesto, kde by som mohol slúžiť a kde by som sa mohol stať požehnaním pre druhých.

Pokiaľ ide o našu vlastnú službu, máme takmer vždy pripravené dobré výhovorky. Samozrejme nie sme prví. V starom zákone Abrahám povedal Bohu, že je príliš starý…Jakub bol neistý… Mojžiš mal nemotorné ústa… Jonáš bol neposlušný…  Peter bol príliš prudký… Tomáš pochybujúci… Týchto a aj mnohých ďalších, ktorí boli pred nami, aj v ich vlastných očiach neschopní,  Boh použil pre svoju službu. Pán Boh nevolá dokonalých ľudí, ale ľudí ochotných slúžiť.

Štát, Cirkev, spoločnosť, jednotlivec nemôže slúžiť ľuďom, ak je zaujatý obchodom a peniazmi. Taktiež je nemožné hovoriť o potrebe boja s chudobou a žiť pritom v luxuse ako faraón.

Bratia a sestry, každý, kto to myslí so svojím povolaním, ako sestra v úvode a nasledovaním Krista vážne, túži po tom, aby slúžil. Dobrými kresťanmi, rehoľníkmi, kňazmi, sestrami, biskupmi môžeme byť len vtedy, keď využívame svoje dary pre službu druhému. Nezabúdajme, že rastieme službou.

Zdieľať na Facebooku