Obrázok pre homílie

Lk 5, 1-11

“Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.” (Lk 5, 10 – 11)

Drahí bratia a sestry,  aj dnes, v 21. storočí, je stále aktuálnou témou nasledovanie Ježiša Krista. Čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista?

Prečítali sme si časť evanjelia o povolaní prvých učeníkov. A ako sme počuli, bol práve všedný deň a oni si prali siete. Po neúspešnom rybolove k nim prichádza Ježiš, aby mu požičali čln, odkiaľ sa  prihovoril ľuďom. Po skončení kázania im ukázal svoju moc, keď ulovili množstvo rýb. Po tejto udalosti rybári zanechali svoje siete a nasledovali Ho.

Premýšľal som nad tým, čo to pre nás dnes znamená všetko zanechať a nasledovať Krista. Keď sa pozrieme na biblické dejiny a dejiny Cirkvi, vidíme tam rôzne príbehy povolaní. Možno poznáte príbeh svätého Františka z Assisi. Bol to syn bohatého kupca. Otec predával drahé látky. Zúčastnil sa nezmyselnej vojny, videl smrť svojich priateľov, vrátil sa domov a úplne zmenil svoje zmýšľanie. Vyhádzal všetky drahé látky z okna paláca a na znak toho, že všetko zanecháva, dokonca aj svoje šaty, nahý odišiel k zrúcanine kostola. Tam sa potom k nemu pridali aj ďalší a založili rád františkánov, ktorý dodnes funguje. Takto František z Assisi prijal pozvanie: “Všetko zanechaj a nasleduj Krista.” Podobný príbeh máme aj v Starom zákone. Ide o povolanie Elizea. Elizeus doma oral, robil na poli a ťažko pracoval s volmi. Prišiel Eliáš (1Kr 19), hodil na neho svoj prorocký plášť a pozval ho do služby.

Dá sa aj dnes všetko zanechať a byť učeníkom Ježiša Krista? Môžeme zavesiť na „klinec“ svoje povolanie, prácu a ísť ohlasovať Krista? Čo to znamená všetko zanechať a nasledovať Krista? Našou úlohou nie je všetko opustiť. Dobre vieme, že musíme pracovať, zarábať, aby sme uživili svoje rodiny. Nasledovať Krista znamená dať na prvé miesto Krista. A nie len zvestovať, ale aj okolo seba loviť ľudí. Zvestovať im evanjelium. Poď za mnou a urobím ťa rybárom ľudí. Toto je výzva aj pre dnešného človeka. Každý z nás sinti však musí sám rozmeniť na drobné v kontexte vlastného života.

Ako som povedal, Ježiš nežiada od všetkých kresťanov, aby zanechali prácu, rodinu, atď. Vyžaduje od nás, aby sme ho dali na prvé miesto, pozbavili sa všetkého, čo nám prekáža žiť Evanjelium a zároveň odovzdávali vieru najbližším členom rodiny. Musíme sa teda pozbaviť rôznych zlých túžob, nenávisti, lenivosti a neumierneného zhonu za materiálnymi dobrami, s ktorých si robíme bôžikov. Skúsenosť života nám hovorí, že to vôbec nie je ľahká vec.

Nie menej ťažké, ale súčasne nutné, je pre rodičov odovzdávanie viery a dobrých zvykov svojim deťom. Koľko matiek sa sťažuje, že aj napriek ich úsiliu, deti žijú ďaleko od Boha. Nemajú záujem o Boha, evanjelium – čítanie Božieho slova, pristupovanie k sviatostiam, sv. Liturgii, atď – alebo žijú život, ktorý sa nezhoduje s duchom evanjelia. Je to naše zlyhanie? Kto je za to zodpovedný? Rodičia? Spoločnosť? Dnešná doba? Nechcem, aby sme teraz posudzovali iných, ale musíme si priznať, koľkokrát sme my rodičia, spoločnosť, Cirkev, nešli príkladom dnešnej mládeži? Koľkokrát som počul z úst mladého človeka: “Nepôjdem na sv. spoveď, pretože pri poslednej spovedi na mňa kňaz nakričal, nepochopil ma, iba ma odsúdil, preto som už 20 rokov nebol na sv. spovedi.”

Milí veriaci, náš prístup môže priviesť človeka k Bohu, ale zároveň ho aj odvrátiť od Boha. Navrátiť takého človeka k Bohu je potom náročne. Ale aj im hovorí Kristus: “Neznechucujte sa, začínajte stále odznova, hľadajte nové prostriedky na priblíženie sa k Bohu.”

Nech nás neznechutí naša samotná hriešnosť, tak ako Petra v dnešnom evanjeliu. Chcel byť s Ježišom, ale až potom, keď nebude „hriešny človek“. Až keď zvládne svoj hriech, potom pôjde za ním: „Pane, už chcem a môžem byť s tebou, lebo som sa zbavil hriechu.“ Ale táto veta akosi nepatrí k evanjeliu? Lebo našou úlohou nie je zbaviť sa hriechu, ale priľnúť k Ježišovi, vytrvalo sa odovzdávať do Božích rúk, od neho očakávať záchranu. A dôsledkom takého prebývania s Ježišom bude to, že to on nás postupne (a niekedy aj naraz) zbaví hriechu. V spolupráci s našou dobrou vôľou…

Zdieľať na Facebooku