Obrázok k článku

Jn 18, 33-37 Krista Kráľa

Bratia a sestry,

dnešná nedeľa sa nazýva „nedeľa Krista kráľa“. O tom, že Kristus je kráľ, nám Sväté písmo hovorí na mnohých miestach. Už v Starom zákone Boh predpovedal ustanovenie Dávidovho potomka naveky. A dobre vieme, že v Novom zákone je Kristus nazývaný kráľom. On sám v mnohých podobenstvách objasňuje princípy fungovania jeho kráľovstva.

Čo to ale pre nás znamená, že Ježiš je Kráľ? Aký to má vplyv na náš každodenný život? Najprv si odpovedzme na to, čo to neznamená, že Ježiš je Kráľ.

Pretože som podobne – ako väčšina z vás, vyrástol na slovenských ľudových rozprávkach, tak ma dodnes, keď počujem slovo „kráľ“, napadne ten rozprávkový, ktorý žil „za deviatimi horami a dolinami“. Rozprávkový králi a ich kráľovstvá však majú veľmi málo spoločného s Božím kráľovstvom a Kráľom Kristom.

Druhá skupina kráľov ktorú si dokážem predstaviť, sú „svetskí králi“- teda hlavne tí, o ktorých som sa učil na dejepise. Títo králi využívali vojenské sily a manželské zväzky k tomu, aby si udržali a rozšírili územie a svoju vládu. Dodnes majú v niektorých krajinách monarchiu a vládne tam kráľ či kráľovná. Aj keď už nemajú zvrchovanú moc a vplyv, predsa sa môžu pýšiť titulom kráľa. I táto skupina sa od Kráľa Ježiša veľmi odlišuje.

Predsa existuje v dejinách jedna „podskupina“ týchto „svetských kráľov“, ktorá nám môže pomôcť lepšie pochopiť, čo to znamená, že Ježiš je kráľ. Mám na mysli starozákonných kráľov Izraela. Pripomeňme si, že Boh odpradávna chcel, aby jeho vyvolený ľud mal iba jeho samého za kráľa. Ale ľud Izraela to nechápal, nestačilo mu to a chcel svetského kráľa tak, ako okolité národy. (por: 1 Sam 8, 5b) Boh, napriek tomu že ho ľud týmto postojom odmietol, vyhovel želaniu vyvoleného národa. Sám dokonca vyberal kráľov, ktorých prostredníctvom kňazov a prorokov dával ľudu.

Jednou z dôležitých úloh starozákonných kráľov (Šaula, Dávida či Šalamúna) bolo chrániť vyvolený ľud a bojovať s jeho nepriateľmi. V tomto období si chceli okolité národy Izraelitov podmaniť, a tak vyvolení králi úspešne bojovali aj proti značnej presile, pretože sa počas bojov spoliehali na Boha. U Boha hľadali silu, radu i pomoc. Králi Izraela mali taktiež úlohu sudcu – súdiť Boží ľud spravodlivo, podľa práva, bez ohľadu na postavenie. Starozákonný králi boli vlastne garantmi a stĺpmi „spravodlivej sociálnej spoločnosti“. Aj v tejto úlohe potrebovali múdrosť od Boha (por: 1 Kr 10). Treťou úlohou kráľov bola starostlivosť o duchovné blaho Božieho ľudu. Zaisťovali spoločné uctievanie Boha.

Skrze kráľov, ktorých Boh dal svojmu ľudu, žehnal Izraelu. Vieme, že aj títo králi často zlyhali a sami mnohokrát upadli do hriechu. Napriek tomu poslúžili Bohu ako predobraz toho skutočného Kráľa, ktorého prisľúbil svojmu ľudu.

Teraz môžeme jasnejšie vidieť nádhernú paralelu medzi Starozákonnými kráľmi a Kristom. Ježiš je Kráľom, pretože si ho Otec sám vyvolil, pomazal a ustanovil. Pri jeho krste povedal: „Toto je môj milovaný Syn, jeho som si vyvolil“ (Mt 3, 17) a na „hore premenenia“ k tomu dodal: „Jeho poslúchajte“ (Mt 17, 5) Ježiša nám Boh dal za kráľa, aby vládol v našich srdciach, našich životoch, v každej našej životnej situácii, v radostiach i starostiach. Nie sme to my, nie je to zlý duch, nie je to svet, kto „drží žezlo“. Aj keď sa nám dejú zlé veci, keď sa nám rodina rozpadá, keď nás prepadá zúfalstvo, strach a neistota, my veríme, že Ježišovi bola „daná všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 28, 18). On vládne v našom vnútri pokojom a nad celým stvorením svojou božskou mocou.

Ježiš taktiež úspešne bojoval a bojuje s naším nepriateľom, ktorý mu ponúkal „všetku moc a slávu“, keď sa mu bude klaňať (Lk 4, 7). Bojoval so svetom, v ktorom zažíval nepriateľstvo od farizejov a zákonníkov, hlad a únavu, zrady a krivdy, ale On premohol svet. Starozákonní králi v boji prelievali cudziu krv, aby upevnili svoje kráľovstvo; Ježiš prelial svoju krv, aby založil Božie kráľovstvo.

Ježiš súdi svoj ľud spravodlivo a súcitne: „Nalomenú trstinu neodlomí a hasnúci knôt nedohasí…“ (Mt 12, 20) V Ježišovi nachádzame predzvesť tej „dokonalej sociálnej spoločnosti“, v ktorej nebude rozdielu.

Bratia a sestry, Ježiš je skutočne Kráľ, ktorého „kráľovstvo nie je z tohto sveta“ – je postavené, šíri sa a funguje na iných princípoch, než sú tie z rozprávkových a svetských kráľovstiev. Je postavené na svojom Kráľovi, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Šíri sa každým našim dobrým Slovom spojeným s Láskou, nie mečom spojeným s nenávisťou. Nefunguje na princípe zásluh a hodnosti, nespravodlivosti, klamstve, korupcie, kamarátstve ale na princípe milosti, pravdy, pokoja, spravodlivosti, priazni a požehnania od Boha, ktoré bohato prijímajme a učíme sa ho viac a viac zdieľať aj medzi nami v dnešnom svete. Amen.

Zdieľať na Facebooku