Obrázok k článku

Sv. Ondrej – Patrón našej farnosti

Svätý Ondrej (Andrej) (gr. ἈνδρέαςAndreas, t.j. mužný) bol jedným z apoštolov Ježiša Krista a bratom apoštola Petra. Keďže bol ako prvý spomedzi apoštolov povolaný Ježišom, východné cirkvi ho zvyknú nazývať svätý Andrej Prvopovolaný. Spolu s Petrom, Jánom a Jakubom Starším patrí do štvorice najobľúbenejších Kristových učeníkov.

Svätý Ondrej v Svätom písme

Podobne ako jeho brat Peter, aj Ondrej sa narodil v meste Betsaida a rovnako bol rybárom. Spočiatku patril k učeníkom Jána Krstiteľa a bol prvým, ktorý spoznal Ježiša Krista. Bol tiež tým, kto k Ježišovi priviedol svojho brata Petra:

40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41 Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. 42 Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.
– (Jn 1, 40-42)

Neskôr sa oženil a spolu s manželkou a bratom Petrom sa usadil v meste Kafarnaum na brehu Genezaretského jazera.

Správy o jeho účinkovaní nachádzame u všetkých štyroch evanjelistov. Prvý raz sa o ňom zmieňuje evanjelista Marek v súvislosti s povolaním Petra a Ondreja Ježišom:

16 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. 17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 18 Hneď zanechali siete a nasledovali ho.
– (Mk 1, 16-18)

Podobnými slovami udalosť opisuje aj evanjelista Matúš:

18 Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. 19 Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 20 Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.
– (Mt 4, 18-20)

V zozname apoštolov je Ondrej u Matúša (Mt 10, 2) a Lukáša (Lk 6, 14-16) uvedený na druhom mieste, ale v Markovom evanjeliu (Mk 3, 16) až na štvrtom.

Ondrej sa tiež spomína pri jednej z najznámejších biblických udalostí – zázračnom rozmnožení chleba a nasýtení zástupu päťtisíc ľudí:

8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých? 10 Ježiš prikázal: Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo päťtisíc mužov.
– (Jn 6, 8-10)

Inokedy sa Ondrejovo meno uvádza v Skutkoch apoštolov, keď sa Ondrej spolu s ďalšími Kristovými učeníkmi a ženami zdržiavali v jednom z jeruzalemských domov po Ježišovom vzkriesení:

12 Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.
– (Sk 1, 12-14)
Apoštolská činnosť svätého Ondreja

Po Ježišovom nanebovstúpení sa vydal na apoštolskú cestu. Jeho zastávkami bolo viacero miest: pôsobil medzi Skýtmi na severnom pobreží Čierneho mora a v Achájsku. Podľa cirkevného historika Eusébia (asi 275 – 339) Ondrej pôsobil ako kazateľ v Malej Ázii. Ondrej bol údajne prvým biskupom v Byzancii. Jeho životná púť sa skončila v Grécku, ktoré sa mu stalo osudným. Podľa jednej z legiend tu z ťažkej choroby vyliečil Maximilliu, manželku rímskeho miestodržiteľa Aegea, ktorá z vďaky prestúpila na kresťanskú vieru. Podľa inej z legiend tu odmietol obetovať pohanským božstvám. Nech je skutočnosť akákoľvek, Aegeas ho dal uväzniť. Odsúdili ho na smrť ukrižovaním. Stalo sa to v meste Patras priviazaním na kríž v tvare písmena „X“. Ondrej na kríži trpel údajne dva dni a potom ho obklopil nebeský jas a zomrel. V Patrase bol aj pochovaný.

V roku 357 jeho ostatky však preniesli do Konštantínopolu (podľa inej verzie sa dostali do škótskeho mesta St. Andrews, kde loď stroskotala a námorníci z lode priniesli do Škótska evanjelium) a v roku 1208 do juhotalianskeho mesta Amalfi. Tu dodnes odpočívajú pod oltárom v krypte Baziliky Sant’Andrea, postavenej v arabsko-normandskom štýle. V roku 1462 preniesli relikviár so svätcovou hlavou do Ríma. Pápež Pavol VI. ho v roku 1964 daroval späť do Patrasu. Relikvie Ondrejovho kríža uchovávali v jednom z kláštorov neďaleko francúzskeho Marseille.

Apokryfné knihy uvádzajä dva spisy nesúce Ondrejovo meno – Skutky Ondrejove (Acta Andreae) a Skutky Ondrejove a Matúšove (Acta Andeae et Matthiae).

Patronát svätého Ondreja

Svätý Ondrej je svätcom s jedným z najpočetnejších patronátov spomedzi Kristových apoštolov. Svätého Ondreja si totiž za svojho patróna zvolilo viacero krajín, miest a cirkví. Už v 7. storočí sa stal po synode vo Whitby patrónom keltskej cirkvi. Približne v polovici 10. storočia sa Ondrej stal aj hlavným patrónom Škótska. Podľa jednej legendy sa počas boja v 8. storočí zjavil na nebi mrak v tvare písmena X. Škóti boli presvedčení, že na ich strane je svätý Ondrej a dohliada na nich; po víťaznej bitke vyhlásili Ondreja za svojho patróna. Od tých čias škótski bojovníci niesli do bitiek zástavu s bielym uhlopriečnym krížom na čiernom, neskôr tmavomodrom podklade (od 9. storočia je oficiálnym národným symbolom). V deklarácii z Arbroath z roku 1320, ktorou vyhlásilo Škótsko nezávislosť od Anglicka, sa uvádza prestúpenie Škótska na kresťanstvo. Keď v roku 1707 spojením Škótska a Anglicka vznikla Veľká Británia, škótska vlajka s ondrejským krížom sa dostala do vlajky nového štátu.

Meno svätého Ondreja nesie aj niekoľko rádov a vyznamenaní. Jedným z nich je Rád Zlatého rúna, ktorý v roku 1430 založil burgundský vojvoda Filip Dobrotivý; neskôr v roku 1540 bol založený Ondrejov rad škótskym kráľom Jakubom V. a v roku 1698 Rad svätého apoštola Andreja Prvopovolaného založený ruským cárom Petrom I.

Meno svätého Ondreja nachádzame aj v názvoch mnohých miest, obcí, farností, cirkevných spoločenstiev a pod. po celom svete – v našich končinách je veľmi známym maďarské mesto Szentendre, na Slovensku napr. Ondrejovce; svätý Ondrej je tiež patrónom napr. Košickej arcidiecézy. O popularite svätca svedčí aj nepreberné množstvo jemu zasvätených sakrálnych stavieb (len v Ríme nesú Ondrejovo patrocínium takmer dve desiatky chrámov a oratórií; k najvýznamnejším patria napr. baziliky Sant’Andrea della Valle, Sant’Andrea delle Fratte či Kostol Sant’Andrea al Quirinale). Na Slovensku k najpozoruhodnejším stavbám patria napr. Bazilika svätého Ondreja v Komárne či Kostol svätého Ondreja v Ružomberku

 

 

Zdieľať na Facebooku