Obrázok k článku

Rok sv. Rodiny – ROZJÍMANIE – PLODIACI A MILUJÚCI ČLOVEK

Biblický text:

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty. (Gn 1, 28 – 31)

Impulzy na meditáciu:

Zo stretnutia, ktoré uzdravuje samotu, pramení plodenie a rodina. Pápež František hovorí, že plodivá schopnosť ľudského páru je vskutku tou cestou, po ktorej napredujú dejiny spásy. Adam, ktorý je aj človekom všetkých čias a všetkých oblastí našej planéty, je spolu so svojou ženou pôvodcom novej rodiny. Sloveso „pripútať sa“ v hebrejskom origináli označuje intenzívny súzvuk, fyzické a vnútorné primknutie, a to až do takej miery, akou sa opisuje jednota s Bohom. Plodný vzťah páru sa stáva symbolom intímnych Božích skutočností a obrazom na odhalenie a popísanie Božieho tajomstva, podstatného v kresťanskej vízii Najsvätejšej Trojice, ktorá v Bohu kontempluje Otca, Syna a Ducha lásky.

Boh Trojica je spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom. Slová Jána Pavla II. nám pomáhajú chápať tento obraz: „Náš Boh vo svojom najintímnejšom tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou, keďže má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska. Táto láska v rodine je Duch Svätý.“ Pár, ktorý miluje a plodí život, je skutočnou živou „sochou“, schopnou znázorniť Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Manželská jednota páru sa prejavuje nielen v jej pohlavnom a telesnom rozmere, ale aj v slobodnom darovaní lásky. Jej ovocím je „stať sa jedným telom“, tak vo fyzickom objatí, ako aj v jednote dvoch sŕdc a života – a možno i v dieťati, ktoré sa z týchto dvoch zrodí a ktoré v sebe ponesie, zjednocujúc ich geneticky aj duchovne, dve „telá“

  • Pozriem sa na moju rodinu, vďaka ktorej som na tomto svete.
  • Poďakujem sa Najsvätejšej Trojici za dar rodiny, za všetko, čo som v nej dostal, čím ma obohatila a utvorila zo mňa človeka takého, akým som.
  • Pripomeniem si aj ťažšie situácie a od-pustím zranenia, ktoré vo mne ostali. Odovzdám všetko náročné a ťaživé do milujúcej a odpúšťajúcej náruče Boha.
  • Potom si uvedomím vzťahy, ktoré žijem teraz vo svojej súčasnej rodine, v spoločenstve či v iných vzťahoch.
  • Nakoľko v nich dávam seba a prijímam druhých ako dar?
  • Ako sa v nich cezo mňa zrkadlí láska Najsvätejšej Trojice?

Pred Božiu tvár prinesiem všetky vzťahy, ktoré som mal, mám a budem mať.

Zakončím osobnou modlitbou

Rozjímanie – Duchovná rodina

Biblický text:

Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ (Lk 8, 19 – 21)

Impulzy na meditáciu:

Táto udalosť sa stala len raz a všetky synoptické evanjeliá ju uvádzajú, pretože obsahuje silné posolstvo. Nepoznáme skutočný dôvod, prečo za Ježišom prišla matka a bratia. (Ježišovi bratia neboli jeho vlastní bratia, ale blízki príbuzní. V hebrejčine a aramejčine slovo „brat“ znamená aj brata, aj bratanca.) Matúš píše, že sa s ním chceli rozprávať, Marek používa imperatív „dali si ho zavolať“ a Lukáš len konštatuje, že za ním prišli.

  • Kedy a prečo prichádzam k Ježišovi?
  • Čo je mojím motívom?

K Ježišovi sa rôznymi spôsobmi dostáva informácia o túžbe človeka po stretnutí s ním. Matúš hovorí: „chcú sa s tebou rozprávať“, Marek použije sloveso „hľadajú“ a Lukáš pokračuje vyjadrením: „chcú ťa vidieť“. Prepojením jednotlivých vyjadrení sa odkrýva dynamika túžby, ktorú zachytávajú slovesá: hľadať – vidieť – rozprávať; vidieť – hľadať – rozprávať.

  • Kedy hľadám Krista?
  • Kedy ho túžim vidieť a byť s ním?

Kedy sa s ním chcem rozprávať? Lukáš nedáva do protikladu prirodzenú rodinu a rodinu učeníkov, hoci sa na prvý pohľad zdá, že Ježišova odpoveď poukazuje na nezdvorilosť a nedostatok synovskej poslušnosti o to viac, že Ježiš žil v kultúre, ktorá si veľmi vážila rodinu. Ježiš však využíva túto príležitosť, aby zdôraznil dôležitosť nových, láskyplných vzťahov, ktoré sa v ňom nachádzajú. Poukazuje na inú, vyššiu realitu duchovného príbuzenstva, na Božiu rodinu, kde sa každý, kto počúva Božie slovo a uskutočňuje ho, stáva Kristovou matkou, bratom, sestrou. Aké sú moje vzťahy s bratmi a sestrami v tejto Kristovej rodine? Nakoľko mi vzťahy s inými pomáhajú počúvať a uskutočňovať Božie slovo? Ako vstupuje Písmo do môjho osobného, rodinného i komunitného života?

Modlitbu zakončím osobným rozhovorom s Máriou a Ježišom.

(výber z textov duchovných cvičení CJ: Rodina vo svetle Božieho slova)

Zdieľať na Facebooku