Obrázok k článku

Podzoborské vinobranie 2017

V nedeľu 10. septembra 2017 požehnal v mestskom parku na Sihoti v Nitre páter Martin Pavúk, MSC novú úrodu z našich polí a záhrad.

Príhovor a požehnanie:

Milé dámy, vážení páni, vážení prítomní,

ako po minulé roky, i tento rok, schádzame sa na významnej kultúrnej udalosti mesta Nitry, ale i okolitých dediniek a mestečiek, na už 13. slávnostiach Podzoborského vinobrania. Začali sme ich, ako je to už tradíciou, slávnostným sprievodom v ľudových krojoch, na čele s krížom, ako aj s tohtoročnými darmi zeme, s jej plodmi a osobitne s plodmi viniča, aby sme, za ne, v rámci slávnostného úvodného obradu ich požehnania, poďakovali Všemohúcemu Bohu, ale aj všetkým tým, ktorí sa o ne pričinili svojím umom, námahou a prácou obetavých rúk.

Pred začiatkom obradu požehnania, chcel by som pozdraviť všetkých vás tu prítomných, osobitne predstaviteľov a poslancov nášho kraja a mesta, ako i predstaviteľov spoločenských inštitúcií a organizácií.

Svoj pozdrav účastníkom slávnosti tohtoročného vinobrania posiela aj Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s prianím, aby 13. slávnosti Podzoborského vinobrania boli, slávnosťami radosti, pokoja i pohody srdca a s pozdravom rád posiela vám, ako i vašim rodinám svoje biskupské požehnanie.

Nech tento deň bude teda dňom vďaky Najvyššiemu za jeho dary počas mesiacov minulého i tohto roku, skrze ktoré naši poľnohospodári, vinohradníci a záhradníci, napriek čoraz častejším mimoriadnym okolnostiam, mohli z viníc, polí, sadov, či záhrad zobrať tohtoročnú úrodu: za dary slnka, vlahy, úrodnosti zeme, za plodnosť rastlín a stromov, ktorých ovocie je odmenou za prácu a námahu rozsievača, ženca, či pestovateľa. Preto pri otvorení tejto slávnosti chceme Všemohúcemu, podľa stáročnej tradície nášho ľudu, nielen vyjadriť svoju vďačnosť za všetky obdržané dary, ale aj  poprosiť ho o ich požehnanie, i o to, aby v budúcnosti chránil našu krajinu od všetkého zla, aby náš život bol sprevádzaný pokojom, a aby práca našich rúk a umu mohla stále prinášať hojné ovocie pre všetkých.

Nitra, september 2017

páter Martin Pavúk, MSC

 

Teraz bude nasledovať modlitba vďaky a prosba o požehnanie úrody.

Prosím, aby sme povstali.

K.:       V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

V.:       Amen.

K.:       Pán s vami.

V.:       I s duchom tvojím.

K.:       Bratia a sestry!

Obráťme sa teraz k nášmu nebeskému Otcovi a Pôvodcovi života i každého dobra. Nech zaznejú naše slová poďakovania za dary tohtoročnej úrody. Poprosme ho o ich požehnanie, aby nám vždy slúžili k dobru, upevňovali zdravie, prinášali spokojnosť a dávali radosť i silu do života.

Modlime sa:

Nebeský Otče, ty si požehnával našu zem, naše vinohrady, polia, sady i záhrady, ktoré dostávali a dostávajú teplé lúče slnka a prepotrebný dážď, aby sme tak, z tvojich rúk štedrosti a  láskavosti, mohli stále prijímať a užívať plody zeme pre naše zdravie i na tvoju chválu a slávu. Ďakujeme ti za tohoročnú úrodu a spoločne ťa chceme i do budúcnosti prosiť slovami tvojho Syna:

(Za jednotlivými prosbami budeme spoločne odpovedať:

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“)

V.:       Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

L.:       Nebeský Otče, ty si ľuďom zveril zem, aby ju chránili a zveľaďovali. Pomáhaj tým, ktorí na nej pracujú, aby získavali hojné ovocie svojej práce na svoju radosť a pre dobro všetkých.

V.:       Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

L.:       Požehnávaj naše vinohrady, polia, lesy, záhrady a sady.

V.:       Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

L.:       Požehnávaj vinohradníkov, poľnohospodárov a všetkých tých, ktorí svojím umom a prácou svojich rúk dorábajú plody zeme.

V.:       Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

(A teraz budeme prosiť slovami:  „Prosíme ťa, vyslyš nás.“)

V.:       Prosíme ťa, vyslyš nás.

 L.:       Nebeský Otče, ochraňuj svet a národy pred nepokojmi, vojnou a hladom.

V.:       Prosíme ťa, vyslyš nás.

L.:       Nauč všetkých podeliť sa s darmi prírody s chudobnými a núdznymi.

V.:       Prosíme ťa, vyslyš nás.

L.:       Daj nám lačnieť po chlebe života.

V.:       Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:       Požehnaj všetkých nás tu prítomných, naše rodiny a dopraj nám hojnosť tých darov, ktoré najviac potrebujeme.

V.:       Prosíme ťa, vyslyš nás.

K.:       Modlime sa:

Pane, dobrotivý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujeme ti za náš život a za starostlivosť o naše bytie. Ty napĺňaš prírodu svojimi dobrodeniami a poúčaš nás, ako ich máme používať, aby boli všetkým na osoh. Aj v tomto roku si nám požehnal úrodu a daroval si nám hojné plody zeme. Dnešná slávnosť nech je aj našou vďakou za všetky tieto tvoje dary. Prosíme ťa: požehnaj (+) ovocie tvojej dobrotivosti a práce ľudských rúk. Požehnaj tieto plody zeme – hrozno, obilie a ovocie, ktoré ti predkladáme, požehnaj celú tohtoročnú úrodu a všetkých, čo sa namáhali, aby ju dopestovali. Chceme ťa poprosiť i o veľkodušnosť nášho srdca, aby sme nezabúdali na tých, ktorým chudoba a bieda nedovoľujú nasýtiť sa, ktorí v mnohých krajinách sveta pre egoizmus a násilie iných dlhodobo trpia nedostatkom a hladom. Daj, aby sa skončili sebectvo a konflikty, ktoré z ľudí mnohých národov robia bedárov, vyhnancov a utečencov. Daj im i nám mier. Za tohoročnú úrodu prijmi, Pane, našu vďaku. Daj, aby sme velebili tvoju štedrosť a naplň nás svojou radosťou. Daruj nám zdravie a svoje požehnanie. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

V.:       Amen. (Pokropí úrodu!)

A na záver prijmite požehnanie:

K.:       Pán s vami.

L.:       I s duchom tvojím.

K.:       Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

L..:      Amen.

K.:       Dobrorečme Pánovi.

V.:       Bohu vďaka.

Nuž slávme s radosťou slávnosť vinobrania! Ochutnajme z darov tohtoročnej úrody! Nech nám teraz i v ďalších dňoch prinášajú zdravie, radosť a silu! Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Zdieľať na Facebooku