Pastiersky list KBS na obdobie filipovky 2019

Rok Božieho slova – Pastiersky list KBS na obdobie filipovky 2019

 

Drahí bratia a sestry, vstúpili sme do prípravného obdobia pred sviatkom Narodenia nášho Pána. Obdobie filipovky je predovšetkým o večnom Božom Slove. O Slove, ktoré sa v lone Panny Márie stalo telom a svojím narodením prišlo uskutočniť našu spásu; je teda o oslave jeho fyzického narodenia a zároveň aj o našej príprave na jeho druhý príchod.

Súčasný svet nás chce presvedčiť, že táto príprava je o obchodoch a kupovaní, o zhone a zábavných akciách, o zaobstarávaní konzumu a darčekov na Sviatky.

Pre nás kresťanov je filipovka vhodnou príležitosťou, aby sme si premysleli, čo – presnejšie povedané kto – je pre nás v nasledujúcom období najdôležitejší, komu treba venovať prvoradú pozornosť, aby sme mohli dobre zvládnuť svoj život. Ako treba žiť dobre, aby sme mohli obstáť pred večným Sudcom, nech by prišiel kedykoľvek?

Podobne, ako na cestách radi a s úžitkom používame pomoc navigačných systémov, aby sme ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme mali mať záujem a venovať sa aj tomu najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým je milujúci a vševediaci Boh. On hovoril od počiatku ľuďom rozličným spôsobom, ale v plnosti času prehovoril k nám cez svojho Syna (por. Hebr 1, 1-2). A tak sa v tomto období spájajú tri podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom na to, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969 a Slovensko je riadnym členom vo federácii cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio G. Tagle navrhol, aby sa počnúc tohtoročnou filipovkou v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a to až do sviatku sv. Hieronyma (30. 9. 2020) a  Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.

A tretím, najsilnejším podnetom pre zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje, že nedeľa 26. januára 2020, ktorá má v našom obrade názov „Nedeľa o Zachejovi“, bude zároveň „Nedeľou Božieho Slova“.

Svätý Otec v apoštolskom liste pripomína, že Božie slovo sa najprv odovzdávalo ústnym podaním a udržiavalo sa „živou vierou Cirkvi“, až potom bolo napísané – z čoho vyplýva, že biblická viera sa zakladá na živom slove a nie na knihe. Preto sa úmyselne používa názov „Rok Božieho slova“ a „Nedeľa Božieho slova“ – a nie iba „Svätého písma“. Kniha Svätého písma je nenahraditeľnou súčasťou Bohom zjaveného slova, ktoré sa stáva živým Božím slovom pôsobením Ducha Svätého v spoločenstve Cirkvi.

Chceme vás preto, milí bratia a sestry, zvlášť v tomto Roku Božieho slova pozvať na časté stretnutia so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najviac to je odporúčané a možné v rámci každej svätej liturgie. Cez kazateľskú službu kňazov zaznieva veriacim živé Božie slovo, ale je nemenej dôležité, aby sa život hlásateľov evanjelia taktiež stával účinným kazateľským príkladom.

Vás, milí členovia Božieho ľudu prosíme, aby ste sa ochotne a so živou vierou zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi.

Nech nám všetkým nikdy nechýba úprimná snaha nechať sa pri bohoslužbe slova  osloviť Kristom, aby sme boli ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky. V druhej časti svätej liturgie nás Kristus spája so sebou – i medzi nami navzájom – a posilňuje nás svojím telom a krvou, sviatostnými spôsobmi, v ktorých je Kristus prítomný.

Drahí bratia a sestry, pre Rok Božieho slova nenavrhujeme nijaké mimoriadne aktivity. Len vám naliehavo odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej liturgii v nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. Aby sme sa rozhodli uskutočňovať ho vo všetkých oblastiach nášho života. Aby sme budovu nášho osobného, rodinného i spoločenského života stavali na tom najpevnejšom základe – na  Kristovi. Tak určite odoláme akýmkoľvek ničivým životným náporom (por. Mt 7, 24-25).

Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo, napríklad čítaním Svätého písma v kruhu rodiny, v rámci osobnej modlitby, vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písma, štúdiom takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách. Katolícke biblické dielo pripraví vzorové povzbudenie pre slávenie Nedele Božieho slova (26.1.2020), ktoré rozpošleme do všetkých farností.

Pekný príspevok k Roku Božieho slova pripravia aj naši biblisti a filológovia. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied prekladajú Jánovo evanjelium z gréckej pôvodiny s použitím najnovších exegetických poznatkov. Tento chvályhodný počin má aj svoju historickú súvislosť. Jánovo evanjelium bolo prvou časťou Svätého písma, ktorú preložili  do  reči  našich  predkov  pred  vyše  1 150  rokmi  naši  vierozvestcovia  svätí  Cyril a Metod! Naše kresťanské, národné i kultúrne dejiny začínajú teda prvou vetou tohto evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo…“

Prosíme, prijmite a využite Rok Božieho slova tak, aby sa Kristus, vtelené Božie Slovo, mohol stať novým počiatkom našej osobnej, cirkevnej  i národnej budúcnosti. Veľkodušne a radostne žime stále aktuálnu výzvu proroka Izaiáša: „Hor´ sa,…kráčajme vo svetle Pánovho slova!“ (Por. Iz 2, 5)

 

Požehnanú filipovku vám vyprosujú vaši biskupi.

Zdieľať na Facebooku