Obrázok k článku

Na Veľký štvrtok zriadil arcibiskup Ján Babjak Humenský archieparchiálny vikariát

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ zriadil na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017 nový Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za prvého humenského vikára menoval otca ThLic. PaedDr. Martina Zlackého, farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbytera humenského protopresbyterátu. V ten deň túto skutočnosť slávnostne zverejnil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove na konci archijerejskej svätej liturgie, ktorú spolu s ním koncelebroval pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš a viac ako dvesto kňazov.

V homílii otec arcibiskup a metropolita pozval kňazov, aby boli verní Kristovi a iba ním sa dávali viesť. Okrem iného im povedal: „Pán si vyvolil teba i mňa. Naša odpoveď má byť láska k Ježišovi. On nám dôveruje, že naplníme misiu, ktorú nám dáva vo svete pre spásu iných i svoju spásu. Preto potrebujeme byť zjednotení s Kristom ako ratolesti s viničom. Iba vďaka Kristovi sme schopní denne konať zázraky. Dajme sa mu celí k dispozícii.“

Počas svätej liturgie zároveň posvätil myro – vzácny olej na udeľovanie sviatosti myropomazania (birmovania) a na jej konci umyl nohy dvanástim kňazom, tohto roku z radov dôchodcov. Je to podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý keď umyl nohy svojim učeníkom, vybral si posledné miesto, pretože nohy pred stolovaním umývali sluhovia alebo deti, a tak preukázal, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Urobil to pred svojou smrťou a slávnym vzkriesením. Svojou Paschou urobil najväčšiu službu hriešnemu ľudstvu a otvoril bránu do večného života, pretože zvíťazil nad smrťou.

Po zverejnení dekrétov zablahoželal novému otcovi vikárovi Martinovi Zlackému a všetkým kňazom zaželal požehnané sviatky Paschy.

V dekréte 1230/2017, ktorým vladyka Ján zriadil nový Humenský archieparchiálny vikariát, uvádza, že tak urobil vedený starostlivosťou o jemu zverenú cirkev, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho duchovného dobra aj pre najvzdialenejšie farnosti v Prešovskej archieparchii, a to po modlitbách a zvážení, na základe kán. 276 §2 Kódexu kánonov východných cirkví (KKVC).

Podobne je to uvedené aj v dekréte 1231/2017 o menovaní vikára pre tento vikariát, a to na základe kán. 247 §1 KKVC. Právomoci a povinnosti vikára sú v zmysle kán. 248 §1 KKVC. Bude pastoračne spravovať vikariát, teda vykonávať pastoračné návštevy vo farnostiach, vizitácie farností, po porade s metropolitom zvolávať kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov, liturgické slávnosti a iné. Bude sa zúčastňovať liturgických slávení a pracovných stretnutí Prešovskej archieparchie, navrhovať prekladanie kňazov, štvrťročne referovať o vikariáte. Vikár má právo nosiť kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Bude tiež spravovať a dozorovať stavbu novej budovy vikariátu. V kompetencii Prešovského arcibiskupstva naďalej ostávajú cirkevno-právne a ekonomicko-právne záležitosti.

Územie Humenského archieparchiálneho vikariátu tvoria protopresbyteráty: Humenné, Hanušovce nad Topľou, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou-mesto a Vranov nad Topľou-Čemerné. Do vikariátu nespadá Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli.

Na Svetlý pondelok 17. apríla 2017 o 9:00 pri archijerejskej svätej liturgii v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ slávnostne uvedie prvého vikára Humenského archieparchiálneho vikariátu do úradu.

Zdieľať na Facebooku