Obrázok k článku

Bratislavská eparchia si pripomína dvanáste výročie

Bratislava (30. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína vo štvrtok 30. januára 2020 dvanáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava.

Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie je prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. Ján Babjak SJ.

Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, ďalej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.

Eparchia v číslach. V Bratislavskej eparchii aktívne pôsobí v súčasnosti 21 kňazov a dvaja diakoni, prevažne mladšieho veku. Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov r. 2011 má Bratislavská eparchia 16.841 veriacich. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska trvá naďalej, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam. Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.

V súčasnosti v eparchii pôsobí 21 kňazov a dvaja diakoni; eparchia má tiež dvoch bohoslovcov. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulých desať rokov vysvätil pre eparchiu troch kňazov, dvoch diakonov, a desiatim kandidátom udelil nižšie svätenia (služba kantora, lektora a nositeľa sviece pri bohoslužbe v chráme a zaradenie do duchovného stavu). Zaujímavosťou je, že gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov. Jednou z radostných udalostí v uplynulom roku 2019 bolo ustanovenie kňaza o. Jozefa Durkota do farnosti Prievidza, ktorá bola doteraz deväť rokov spravovaná o. Igorom Cingeľom excurrendo z Trenčína.

Odpustové slávnosti. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).

Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne „Deň farnosti“, ktorý začína bohoslužbou a pokračuje spoločným výletom a obedom. V predpôstnom období tiež niektoré farnosti usporadúvajú farský ples. Rozvíja sa aj spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to organizovaním spoločných pútí alebo vzájomnou účasťou veriacich na odpustových slávnostiach. Aktuálnou výzvou je vyhľadávať gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách (napr. Malacky, Pezinok), a to v spolupráci s miestnymi rímskokatolíckymi duchovnými a ak je to možné, zriaďovať nové farnosti.

V niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach eparchia plánuje výstavbu svojich pastoračných centier s miestami kultu. V súčasnosti je rozostavaný Chrám sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne s pastoračným centrom.

V minulom roku sa začali v Bratislave slúžiť bohoslužby aj v ukrajinskom jazyku pre gréckokatolíkov hlásiacich sa k ukrajinskej národnosti. Sv. liturgie sa slávia raz mesačne v Kostole sv. Rozálie v Bratislave-Lamači.

Púte. Počas dvanástich rokov existencie eparchie sa konali tri eparchiálne púte do Svätej zeme: v januári 2010, v apríli 2015 a v máji 2019 a púť do Fatimy v októbri 2017. V septembri 2019 sa konala spoločná farská púť viacerých farností po Stopách svätých sedmopočetníkov. V septembri r. 2018 sa konala Ďakovná púť do Ríma pri príležitosti desiateho výročia zriadenia eparchie a prešovskej metropolie. Počas tejto historickej púte prijal gréckokatolíkov zo Slovenska na osobitnej audiencii aj Svätý Otec František. Mons. Peter Rusnák ako predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS v minulých rokoch vo februári viedol Púť hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila do Ríma.

Pre deti z farností eparchie sa každoročne organizuje letný eparchiálny tábor (LET), ktorý vedú kňazi, bohoslovci a animátori, a koná sa vždy na inom mieste. Týždňový tábor je zameraný na aktuálne témy z Posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mládeže alebo na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy. Pozornosť sa venuje aj liturgickej formácii a katechéze s cieľom hlbšie spoznať byzantsko-slovanský obrad. V ostatných rokoch sa začal organizovať aj Zimný eparchiálny tábor (ZET), ktorý sa konal už päťkrát (Trenčín 2015, Habovka 2016, Selec 2017, Veľká Chocholná 2018, Skalka pri Trenčíne 2019).

Rehole. V bratislavskej eparchii aktuálne pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré prišli zo Sečoviec, pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Vykonávajú rozličné služby: v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrálu, o bohoslužobné rúcha; podľa potreby vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze detí a kantorovaní.

Ďalším rehoľným inštitútom, ktorý pôsobí v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín, je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (sestry služobnice). Komunitu tvoria štyri sestry: tri pracujú v materskej a jedna sestra vykonáva službu v hospici. Kongregácia zriadila v Trenčíne Cirkevnej materskú školu škole bl. Tarzície, ktorá otvorila svoje brány v septembri r. 2015. Toto školské zariadenie predprimárneho vzdelávania je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii. V školskom roku 2019/2020 navštevuje škôlku 45 detí rozdelených do dvoch tried. Za zmienku stojí skutočnosť, že fotografie zo života tejto materskej školy zdobia tohtoročný kalendár gréckokatolíckeho časopisu Slovo.

Mužské rehole sú v eparchii zastúpené otcom Martinom Pavúkom MSC z rehole Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý pôsobí v gréckokatolíckej farnosti sv. Andreja v Nitre.

V minulosti pôsobili v eparchii aj iní rehoľní kňazi. Jezuita o. Ján Burda SJ pôsobil v Bratislave v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza, kde mal na starosti pastoráciu gréckokatolíckych študentov (predtým tiež pôsobil ako správca farnosti v Trnave). Okrem neho napr. v bratislavskej farnosti vypomáhal – počas pôsobenia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity – aj ďalší jezuita byzantského obradu: súčasný eparcha eparchie Parma v USA vladyka Milan Lach SJ. Príležitostne v eparchii vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí vykonávajú v Bratislave, či v iných mestách (napr. Žilina), určité služby v Cirkvi, napr. redemptoristi, či saleziáni.

Tohtoročné dvanáste výročie zriadenia eparchie si kňazi a rehoľníci žijúci a pôsobiaci v eparchii pripomenú kňazským dňom spojeným s dňom zasväteného života. Dvojdňové formačné a pracovné stretnutie kňazov a rehoľníkov pod vedením vladyku Petra (Rusnáka) sa bude konať od 3. do 4. februára 2020 v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne.

Na mnohaja i blahaja ľita!

Spracoval: Stanislav Gábor

zdroj: www.grkatba.sk

Zdieľať na Facebooku